Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Artykuły

TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA DZIEDZICTWA 2013
Trwa nabór do VIII edycji Akademii Dziedzictwa - studiów podyplomowych, organizowanych przez MCK we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rekrutacja potrwa do września br.
Adresatem studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej. Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa, słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowy i końcowy objazd studyjny (koszt jest wliczony w opłatę za studia!). Dla każdego studenta jest to swego rodzaju sprawdzian i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. O prestiżu Akademii Dziedzictwa świadczą już same nazwiska wykładowców, wśród nich: prof. Andrzej Rottermund, prof. Jerzy Hausner, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus, prof. Jacek Purchla, prof. Piotr Krasny. W skład kadry wchodzą również uczestnicy prestiżowego programu stypendialnego MKiDN Thesaurus Poloniae, prowadzący w Krakowie prace badawcze w zakresie dziedzictwa kulturowego szeroko rozumianej Europy Środkowej.

W tym roku wydana zostanie przez MCK publikacja zawierająca 15 najlepszych prac dyplomowych Akademii Dziedzictwa.
Program: Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych: * Teoria dziedzictwa kulturowego * Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa * Historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne * Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa * Marketing, promocja i komunikacja * Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków

Organizacja studiów: Program VIII edycji studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa 2013–2014 zostanie zrealizowany w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmować będzie spotkania weekendowe, składające się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Ponadto, w trakcie trwania pierwszego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury, a po zakończeniu drugiego semestru odbędą się warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Studia zakończone będą obroną pracy dyplomowej. Coraz częściej prace dyplomowe dotyczą praktycznych projektów, które wdrażane są do realizacji. Przykładem tego zjawiska jest blog dobrecechy.pl, którego autorką jest Jadwiga Zając, absolwentka Akademii Dziedzictwa. Nowa platforma internetowa jest cennym źródłem wiedzy nt. rzemiosła w Krakowie w XXI w. – cennego zasobu materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasta.

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i przedstawienie jej do oceny komisji egzaminacyjnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Warunki przyjęcia: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.
Warunki finansowe i organizacyjne: Koszt jednego semestru studiów wynosi 1700,00 zł. Planowana ilość uczestników: 30 osób.

Zgłoszenia: Zgłoszenie powinno zawierać: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie: http://www.mck.krakow.pl/page/vii-edycja), życiorys, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kopię (odpis) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia. Zainteresowani zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozpoczęcia zajęć i ich szczegółowym harmonogramie.

Więcej informacji: http://www.mck.krakow.pl/page/akademia-dziedzictwa

źródło: http://www.mck.krakow.pl

Wyróżnione