Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2006-06-17 VII Krajowy Zjazd Doktorantów

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołał Pierwszy Zwyczajny Krajowy Zjazd Doktorantów na dni 24, 25 listopada 2006 roku w Krakowie pod nazwą VII Krajowy Zjazd Doktorantów.

Zorganizowaniem Zjazdu zajmie się Rada Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich mgr inż. Paweł Kos zaprasza wszystkich prawomocnych Delegatów Uczelnianych Samorządów Doktorantów na VII KRD oraz do współpracy w zakresie organizacji Zjazdu.

Wszelkie zapytania, prośby i sugestie można kierować na adres: pkos@wis.pk.edu.pl.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, a działa na podstawie Statutu uchwalonego przez VI Krajowy Zjazd Doktorantów 5. maja 2006.

Zgodnie z paragrafem 2. Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów "do zadań KRD należy w szczególności:
1)  reprezentowanie interesów doktorantów;
2)  rozwijanie samorządności doktoranckiej;
3)  współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów;
4)  wspieranie inicjatyw środowiska doktorantów;
5)  budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich;
6)  wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów;
7)  opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów;
8)  występowanie z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa."

Organami KRD są: Krajowy Zjazd Doktorantów, Zarząd, Przewodniczący Zarządu oraz Komisja Rewizyjna. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 12 miesięcy. Aktualnie (od 5. maja br.) Przewodniczącym Zarządu jest Aleksander Anikowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródło: KRD


Wyróżnione