Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-02-14 Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw przedłożone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 13 lutego br. przyjęła projekty ustaw o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przedłożone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, oprócz usprawnienia procesu finansowania nauki, ma wzmocnić związki gospodarki z nauką. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie dofinansowania przedsięwzięć naukowych, których efekty mogą być zastosowane przez przedsiębiorców.

Najważniejsze zmiany dotyczą zasad realizacji projektów rozwojowych i celowych. Dokonano podziału projektów na badawcze i rozwojowe, co ma zapewnić przejrzystość ich finansowania.

Projekty rozwojowe zakładają wykonanie badań, których wyniki będzie można zastosować w praktyce. Projekty o takim charakterze będą obejmowały badania stosowane i prace rozwojowe. W ramach projektów rozwojowych będą także realizowane przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, dotyczące np. ochrony zdrowia, środowiska.

Projekt celowy to przedsięwzięcie realizowane przez przedsiębiorców, którzy samodzielnie zdecydują, na jakie działanie przeznaczą środki, np. zakup usług B+R czy prowadzenie badań we własnym zakresie. Zapewnieniu skutecznego transferu technologii między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w przypadku projektów celowych służyć będzie uproszczenie systemu ubiegania się o dofinansowanie.

Utworzony zostanie Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Obejmie on duże, strategiczne programy badawcze realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ma zapewnić ich finansowanie.

Nowe przepisy umożliwiają także dofinansowywanie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach realizowanych przez Unię Europejską. Chodzi o dofinansowanie ich udziału w tzw. programach ramowych, z których obecnie wsparcie otrzymują jedynie jednostki naukowe.

* * *

Utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpocznie pierwszy etap reformy polskiego systemu badań i nauki. Centrum zajmie się finansowaniem oraz realizowaniem dużych, strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, których wartość przekroczy 100 mln zł. Jego działalność zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" 2007-2013.

Jednostki naukowe, uczestniczące w programach realizowanych przez Centrum, będą musiały uzgadniać ze sobą plany rozbudowy infrastruktury badawczej i rozwoju kadr. Doprowadzi to do konsolidacji programowej: instytutów Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych i zespołów uczelnianych. Dzięki temu powstaną duże zespoły badawcze i poprawi się konkurencyjność polskiej nauki. Powstanie Centrum stworzy także możliwości rozwoju kadry dobrze przygotowanej do profesjonalnego zarządzania przedsięwzięciami w sferze badawczo-rozwojowej.

Centrum ma realizować programy, które będą mogły być wykorzystane w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji państwowej. Ma także wspierać transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Za zgodą ministra nauki będzie realizować programy badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez inne podmioty, w tym partnerów gospodarczych. Wesprze udział młodych naukowców w programach badawczych i międzynarodowych programach wymiany naukowców. Działalność Centrum przyczyni się do likwidacji barier uniemożliwiających efektywne wykorzystanie osiągnięć polskiej nauki.

Pracami NCBR kierować będzie dyrektor wyłaniany w konkursie przeprowadzanym przez Radę Centrum. Jego kadencja po 5 latach będzie mogła być przedłużona na kolejne 5 lat. Rada będzie ciałem opiniodawczym. Wejdą do niej m.in. przedstawiciele nauki, gospodarki i administracji publicznej. Jej kadencja będzie trwała 4 lata.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl

 


Wyróżnione