Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-01 Współpraca przy realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów w oparciu o mechanizm SFB/Transregio – zaproszenie do składania wniosków

Współpraca przy realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów w oparciu o mechanizm Sonderforschungsbereiche/Transregio - zaproszenie do składania wniosków przez polskie jednostki naukowe zamierzające współpracować z niemieckimi jednostkami finansowanymi ze środków Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

 

Zakres współpracy

 

Na podstawie porozumienia z dnia 5 grudnia 2005 r. zawartego między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Prezesem DFG polskie jednostki naukowe mogą uczestniczyć w niemieckim programie badawczym Sonderforschungsbereiche Transregio (SFB/TR).

 

Celem programu SFB/TR jest:

§   wspieranie projektów charakteryzujących się doskonałością naukową,

§   tworzenie zalążków obszarów badawczych poprzez ustanawianie okresowych centrów doskonałości.

 

Program ten promuje współpracę w ramach badań interdyscyplinarnych i wspiera rozwój młodych naukowców.

 

Projekty przygotowywane przez jednostki naukowe, ubiegające się o finansowanie współpracy w formie SFB/TR powinny się charakteryzować:

§   bardzo wysoką wartością naukową;

§   oryginalnymi rozwiązaniami;

§   międzynarodowym poziomem prowadzonych badań.

 

W Niemczech prawo do ubiegania się o finansowanie udziału w projektach SFB mają szkoły wyższe. Projekty SFB/TR mogą obejmować maksymalnie 12 letni okres realizacji składający się z 4 letnich podokresów finansowania.

 

Udział polskich jednostek naukowych w projektach SFB/TR może być finansowany w formie projektów badawczych specjalnych (z zasady o 3-letnim okresie realizacji), obejmujących z reguły badania podstawowe. Przyznanie finansowania przez MNiSzW w formie projektu badawczego specjalnego jest możliwe jedynie w przypadku uzyskania przez projekt pozytywnych ocen zarówno strony polskiej jak i niemieckiej.

 

Procedury oceny wniosków

 

W przypadku zainteresowania polskiej jednostki naukowej udziałem w projekcie SFB/TR wymagane jest:

1.      Złożenie w DFG, wspólnie z partnerem/partnerami niemieckimi, wniosków (wstępnego, a następnie pełnego) i poddanie się ocenie zgodnie z procedurą SFB/TR ustaloną przez DFG; Przedstawiciele MNISW otrzymują z DFG informację nt. projektów SFB/TR z udziałem polskim oraz uczestniczą w procesie oceny wniosków.

2.      Złożenie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa wniosku o finansowanie projektu badawczego specjalnego w trybie przewidzianym przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 161 poz. 1359). Wniosek ten należy złożyć po uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach ewaluacji danego projektu SFB/TR przez ekspertów DFG (Begutachtung - Review process).

 

Uwagi szczegółowe dotyczące wniosku o finansowanie projektu badawczego specjalnego. Wniosek o finansowanie projektu badawczego specjalnego składa się w 4 egzemplarzach w języku polskim zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 16 do ww. rozporządzenia.

 

Jako nazwę programu należy podać akronim: „DFG SFB/TR”.

 

Wniosek podlega standardowej procedurze oceny, przewidującej m.in. uzyskanie opinii recenzentów, zespołu i komisji Rady Nauki.

 

Finansowanie kolejnych etapów realizacji projektu SFB/TR w formie projektów badawczych specjalnych jest możliwe po uprzednim rozliczeniu się jednostki naukowej z realizacji zadań dotyczących poprzednich projektów badawczych specjalnych realizowanych w ramach danego SFB/TR.

 

Informacje dodatkowe


Szczegółowe informacje na temat SFB/TR w języku angielskim i niemieckim znajdują się na stronie internetowej DFG, pod adresami: http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/index.html http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/koordinierte_programme/sonderforschungsbereiche/  

Osobami prowadzącymi sprawy współpracy polsko-niemieckiej w ramach SFB/TR są:
- w MNiSW: dr Jan Calak, tel. 022 625 5155; jan.calak@mnisw.gov.pl  Arkadiusz Linowski, tel. 022 52 92 289; arkadiusz.linowski@mnisw.gov.pl  
-w DFG: dr Torsten Fischer, tel. 0049/228 885 2372; torsten.fischer@dfg.de

 

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione