Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-03-06 Spotkanie w sprawie projektów kluczowych dla infrastruktury szkolnictwa wyższego

W dniu 6 marca 2007r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie z rektorami uczelni polskich w sprawie projektów kluczowych dla infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W spotkaniu udział wzięli m.in. sekretarz stanu w MNiSW prof. Stefan Jurga oraz podsekretarz stanu w MNiSW prof. Olaf Gajl.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja na temat funduszy strukturalnych przewidzianych dla nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Poza Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przedstawione zostały także pozostałe programy leżące w gestii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj. PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki.

Przedstawicielem Instytucji Zarządzającej na konferencji był Pan Jerzy Kwieciński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), który przedstawił zgromadzonym gościom zasady postępowania z projektami umieszczonymi w Indykatywnym wykazie projektów indywidualnych.

27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umieszczenie inwestycji w ww. wykazie nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. Jest to jedynie warunkowa deklaracja realizacji projektu związana z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu programu na jego realizację. Projekty te nie będą zatem podlegały późniejszej procedurze konkursowej.

Zatwierdzone przez RM projekty zostały obecnie poddane procesowi konsultacji społecznych, prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej MRR, których celem jest zebranie ewentualnych uwag. Kolejnym etapem będą konferencje uzgodnieniowe prowadzące do stworzenia ostatecznie zweryfikowanego wykazu projektów, który zostanie przekazany do końcowej akceptacji Rady Ministrów. Akceptacja końcowa oznaczać będzie, że wykaz będzie załącznikiem do właściwego programu operacyjnego. Następnie ostateczne wersje dokumentów zostaną przedstawione do wiadomości Komisji Europejskiej.

W terminie 3 miesięcy po przyjęciu przez Radę Ministrów ostatecznej listy projektów IPI podpisywane będą umowy wstępne pomiędzy beneficjentem, a Instytucją Zarządzającą, stanowiące zobowiązanie beneficjenta do terminowego i prawidłowego przygotowania, a następnie realizacji projektu.

Po akceptacji przez Radę Ministrów ostatecznej listy projektów oraz po akceptacji programów operacyjnych przez Komisję Europejską, zostaną powołane Komitety Monitorujące dla poszczególnych programów operacyjnych, które zatwierdzą kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania projektu objętego Indykatywnym Planem Inwestycyjnym jest przedstawienie przez beneficjenta do oceny Instytucji Zarządzającej pełnej dokumentacji projektu i  wniosku o dofinansowanie w uprzednio określonym terminie oraz uzyskanie pozytywnego wyniku formalnej i merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.

Ostateczną decyzję w sprawie dofinansowania projektu, po zasięgnięciu opinii ekspertów, podejmie Instytucja Zarządzająca (MRR). Jednakże proces podpisywania umów o dofinansowanie nie będzie mógł rozpocząć się wcześniej niż w momencie wejścia w życie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu operacyjnego, po wcześniejszym zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską.

 

 

Źródło: www.nauka.gov.pl
Wyróżnione