Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-05 Program Innowacyjna Gospodarka 2007-13 konsultacje listy projektów kluczowych

95 inwestycji o łącznej wartości ponad 2,1mld euro znalazło się na liście projektów kluczowych przewidzianych do realizacji dla Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-13. Projekty kluczowe to takie, które są szczególnie ważne z punktu widzenia realizacji zakładanych celów rozwojowych naszego kraju.

"Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, dla Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-13 został zaakceptowany przez Radę Ministrów 27 lutego, a następnie skierowany do konsultacji społecznych, które planujemy zakończyć do końca kwietnia. Za przygotowanie wykazu odpowiada instytucja zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z instytucjami pośredniczącymi - właściwe ministerstwa, które zobowiązane są do zebrania od potencjalnych beneficjentów propozycji kluczowych inwestycji" - powiedział Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na konferencji prasowej, która odbyła się 5 kwietnia 2007r.

Wykaz projektów kluczowych do Programu Innowacyjna Gospodarka zawiera 8 projektów dużych na łączną kwotę 853,1mln euro. Projekty duże to zgodnie z unijnymi rozporządzeniami - takie, których całkowity koszt przekracza kwotę 25mln euro w przypadku środowiska naturalnego oraz 50mln euro w przypadku innych dziedzin. Indykatywny wykaz projektów dużych jest obowiązkową częścią programu operacyjnego przekazywanego do zatwierdzenia komisji europejskiej. Ponadto w wykazie znalazło się 87 indywidualnych projektów kluczowych o niższej wartości, których wykaz nie jest obowiązkową częścią programu operacyjnego i nie jest negocjowany z Komisją Europejską. Ich łączna wartość wynosi blisko 1,3mld euro.

Projektodawcami są beneficjenci określeni w Programie Innowacyjna Gospodarka, czyli m.in.: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, konsorcja naukowo -przemysłowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, fundacje, jednostki administracji rządowej a także jednostki podległe administracji rządowej.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione