Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-18 Informacja o ustanowieniu II edycji programu Ministra "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanawia II edycję programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" mający na celu wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Adresaci programu

Program jest adresowany do naukowców:
• będących obywatelami polskimi,
• którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku (do ww. okresu nie wlicza się czasu trwania urlopów macierzyńskich),
• zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych,
• którzy nie uczestniczyli w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w zagranicznym: stażu, stypendium naukowym czy projekcie badawczym trwającym dłużej niż 6 miesięcy.

Wsparcie udzielane jest tylko na udział w projektach, których tematyka należy do jednego z priorytetowych kierunków badań określonych w strategicznych obszarach badawczych Krajowego Programu Ramowego: Państwo i społeczeństwo, Nowe materiały i technologie, Technologie informacyjne, Energia i jej zasoby, zgodnie z poniższym zestawieniem.

IV. Państwo i społeczeństwo
4.1. Tradycje kulturowe oraz zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa polskiego.
4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju.
4.3. Polska i jej pozycja w Europie i świecie – aspekty polityczne, prawne i społeczne.
VI. Nowe materiały i technologie
6.1. Nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne.
6.2. Zaawansowane materiały i urządzenia elektroniczne oraz optoelektroniczne.
6.3. Zaawansowane materiały konstrukcyjne.
6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o założonych właściwościach.
6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe produktów.
VII. Technologie informacyjne
7.1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym rozwiązań zapewniających jej wysoką funkcjonalność, oraz cyfrowych zasobów informacji.
7.2. Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego.
7.3. Inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych.
7.4. Systemy wspomagania diagnostyki i terapii oraz wymiany informacji medycznej poprzez platformy internetowe i mobilne.
7.5. Technologie mobilne.
VIII. Energia i jej zasoby

8.1. Nowoczesne technologie dla generowania, przetwarzania i przechowywania energii.
8.2. Efektywne wykorzystanie węgla.
8.3. Bezpieczeństwo energetyczne państwa.
8.4. Odnawialne źródła energii.

Udział polskiego naukowca w projekcie powinien wynosić 1-3 lat. Termin rozpoczęcia udziału polskiego naukowca w projekcie powinien przypadać nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2008 r.

Forma wsparcia

W ramach programu przyznawane są środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków uczestnika programu, biorącego udział w projekcie realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym. Środki finansowe przekazywane są jednostce naukowej zatrudniającej naukowca, natomiast jednostka naukowa przekazuje całą sumę naukowcowi uczestniczącemu w zagranicznym projekcie.
Wsparcie przyznawane jest w złotówkach w zryczałtowanej kwocie, wynoszącej 10000 zł/miesiąc, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z pobytem uczestnika programu za granicą.
Dodatkowo w ramach programu pokrywane są koszty podróży uczestnika programu i jego małżonka oraz dzieci między Polską a krajem, w którym realizowany jest projekt badawczy – maksymalnie koszt jednej podróży w obie strony na każde pełne 6 miesięcy pobytu za granicą w czasie trwania projektu.

Tryb składania wniosków

Wniosek o przyznanie środków na uczestnictwo w programie może zostać złożony przez jednostkę naukową, w której zatrudniony jest naukowiec. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony w języku polskim wg załączonego wzoru, powinien zostać złożony w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. pod adresem:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem „Mobilność międzynarodowa"

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione