Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-04-30 Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” określony na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.).

Cele Programu:

• tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych, działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania  innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości,
• podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych,

• upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim,

• intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym,

• komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wspieranie tworzenia firm przez pracowników uczelni, studentów (tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac B+R poprzez zakładanie firm przez pracowników uczelni, studentów).

Obszary wsparcia:

 tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac badawczych na uczelniach;
• tworzenie i rozwój jednostek organizacyjnych działających na rzecz transferu technologii;
• ułatwienia tworzenia lub rozwoju firm tworzonych w celu komercjalizacji wyników prac naukowych (m.in. finansowanie dostępu do laboratoriów i aparatury badawczej);
• wykorzystanie wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych;
• wypracowanie standardów komunikacji pomiędzy sferą badawczą a przedsiębiorstwami;
• działania zmierzające do dostosowania oferty sfery B+R do potrzeb gospodarki;
• doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz w zakresie współpracy uczelni z gospodarką.

Beneficjenci Programu:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki, beneficjentem Programu może być jednostka organizacyjna pośrednicząca pomiędzy nauką i gospodarką, zwłaszcza na rzecz transferu technologii. Ponadto dla uczestniczenia w Programie ważne jest powiązanie przedmiotu działalności  ze środowiskiem akademickim i wykorzystywanie technologii powstających w tym środowisku. 

Beneficjentami będą zatem:

• uczelnie;
• akademickie inkubatory przedsiębiorczości;

• centra transferu technologii;

• centra zaawansowanych technologii;

• parki technologiczne, naukowo-technologiczne;

• konsorcja badawczo-rozwojowe;

• fundacje wspierające transfer technologii i przedsiębiorczość, działające w powiązaniu z uczelniami, w zakresie, w jakim ich działalność dotyczy transferu wiedzy i technologii oraz prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych z tego zakresu.

W ramach Programu będą finansowane następujące rodzaje zadań:

1) tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów komercjalizacji technologii;
2) przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach;
3) tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach prac badawczych –utworzenie takiej bazy nie powinno być działaniem jednorazowym, baza powinna być elementem systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy w jednostce. Oznacza to konieczność  zapewnienia funkcjonowania bazy po zakończeniu realizacji projektu, tak aby stała się skutecznym i efektywnym narzędziem do nawiązywania współpracy z podmiotami gospodarczymi;
4) finansowanie udostępnienia aparatury badawczej uczelni przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w oparciu o wyniki badań naukowych powstających na uczelni, oraz komercjalizujących wiedzę i umiejętności zespołów badawczych działających na uczelni – z wnioskiem może wystąpić akademicki inkubator przedsiębiorczości, mając nawiązaną współpracę z firmą (konkretna oferta);
5) usługi doradcze i szkoleniowe – z zakresu objętego Programem;
6) udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami (np. giełdy kooperacyjne);

7) działalność informacyjno – promocyjna – prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii, przedsiębiorczości, wśród studentów i kadry naukowej;
8) inne – związane z komercjalizacją wiedzy powstającej na uczelniach.
Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu państwa może wynosić 90% planowanych kosztów realizacji projektu (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej de minimis).

Planowany budżet Programu na rok 2007 -  3 000 000 zł.

Składanie wniosków:

Program obejmuje lata 2007-2009.

Wnioski  mogą być składane dwa razy w roku: do 30 czerwca i 30 listopada.
Ostatnia tura składania wniosków 30 czerwca 2009 r.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji
ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa

Wnioski należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 33 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerami telefonów:

0 2...
0 2...
0 2...

Seminarium informacyjne:

W dniu 14 maja oraz 30 maja br. odbędą się w Warszawie seminaria informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres : sekretariat.dwi@mnisw.gov.pl Zgłoszenie zawierać powinno: nazwę jednostki, telefon oraz imię i nazwisko uczestnika. W temacie listu prosimy wpisać: KREATOR INNOWACYJNOŚCI.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy, aby jednostkę reprezentowała tylko jedna osoba. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zorganizowane zostanie dodatkowe seminarium.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione