Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-05-11 W Sejmie spór o przyszłość JBR-ów

Po burzliwej debacie projekt nowelizacji ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR) wrócił wczoraj wieczorem do prac w komisji. Posłów podzielił przede wszystkim stosunek do zmian, wprowadzonych do projektu przez Komisję Edukacji Nauki i Młodzieży.

Poseł Artur Górski (PiS) powiedział, że po zmianach wprowadzonych przez komisję, projekt stracił swoją zdolność do uzdrowienia sytuacji w JBR-ach. Jego zdaniem, opozycja w trakcie prac komisji doprowadziła do zmian, uniemożliwiających ministrom właściwy nadzór nad JBR-ami.

Z kolei przedstawicielka PO, Stanisława Anna Okularczyk, zarzuciła rządowi, że proponując nowelizację ustawy chce odebrać autonomię JBR-om i zwiększyć kontrolę ministerstw nad nimi. Zdaniem PO, zmiany wprowadzone przez komisję poprawiły projekt, ale wymaga on jeszcze pracy.

Kluby PiS i PO uzależniają poparcie nowelizacji od przyjęcia ich poprawek.

Poparcie dla nowelizacji zadeklarowali przedstawiciele SLD i Samoobrony. LPR nie podjęła jeszcze decyzji. Jak zapowiedział przedstawiciel Ligi, Marek Kawa nie wiadomo jeszcze jakie poprawki poprze LPR.

W rządowym projekcie nowelizacji wprowadzono m.in. możliwość ogłoszenia upadłości w stosunku do JBR. Przepis ten zwolni skarb państwa z wydatków związanych z likwidacją jednostek, które zostaną postawione w stan upadłości. Ustawa zawiera bowiem zapis, że JBR nie odpowiada za zobowiązania skarbu państwa, skarb państwa zaś nie odpowiada za zobowiązania jednostki. Skarb państwa przejmie tylko długi tych jednostek, których likwidacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowelizacji.

Majątek likwidowanej jednostki – po zaspokojeniu wierzycieli – stanie się własnością skarbu państwa, a o jego przeznaczeniu zdecyduje minister sprawujący nadzór nad jednostką, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw skarbu państwa.

Ponadto JBR-y będą mogły być łączone, dzielone, reorganizowane lub likwidowane, jeżeli minister sprawujący nadzór nad jednostką uzna to za uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo.

Komisja wprowadziła do projektu kilka zmian, większość z nich była sugerowana przez Radę Główną JBR.

Zwiększono m.in. wymagania stawiane osobom, przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora JBR. Projekt rządowy przewidywał, że będzie to osoba z pięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu badaniami naukowymi lub przedsiębiorstwem. Posłowie zmienili ten zapis tak, że kandydat będzie musiał wykazać się zarówno doświadczeniem związanym z pracą naukową, jak i z działalnością gospodarczą.

Ponadto komisja zdecydowała, że w skład rady naukowej JBR nie będzie mogło wchodzić więcej niż 30 proc. pracowników naukowych (doktorów i doktorów habilitowanych) spoza tej jednostki. Rząd chciał, aby mogli oni stanowić nawet połowę składu rady.

Posłowie odebrali też ministrowi nadzorującemu daną JBR prawo wybrania tych osób, spośród kandydatów wskazanych przez jednostkę. Według przyjętego przez nich zapisu, wszystkich członków rady naukowej powoływać będą pracownicy JBR.

JBR-ów jest w Polsce 186. Mają one charakter branżowy, a nadzór nad nimi sprawują właściwi ministrowie. Minister gospodarki nadzoruje ponad połowę JBR-ów, tj. ponad 100 jednostek.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione