Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-05-15 Kapitał dla innowacji szansą dla nowatorskich pomysłów

Ponad 300 mln euro wyniesie wsparcie przeznaczone na zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz stworzenie szerszego dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Środki te będzie można wykorzystać w ramach Priorytetu 3 - „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za jego realizację będzie odpowiedzialne Ministerstwo Gospodarki.

O bezzwrotne wsparcie będą mogły ubiegać się fundusze kapitałowe, instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne czy tzw. aniołowie biznesu (indywidualni inwestorzy lokujący kapitał w nowo powstających firmach). Dofinansowanie będą mogły otrzymać też małe i średnie firmy oraz organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Kapitał dla innowacji” ma umożliwić m. in. powstawanie innowacyjnych przedsięwzięć, które nie zaistniałyby bez wsparcia kapitałowego. Pomoc dla przedsiębiorcy będzie mieć wówczas charakter dwuetapowy. Właściciel innowacyjnego pomysłu uzyska wsparcie doradcze w zakresie m.in. oceny pomysłu lub przy zakładaniu firmy. W przypadku, kiedy projekt ma szanse powodzenia, otrzyma wsparcie finansowe. Będzie ono polegało na przejęciu części akcji lub udziałów nowo utworzonej firmy przez dofinansowane w ramach PO IG fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital) oraz fundusze kapitału zalążkowego (seed & start-up capital).

Kapitał dla innowacji” zakłada wsparcie przedsiębiorców poszukujących finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Priorytet podzielony jest na 3 uzupełniające się działania:

•  Inicjowanie działalności innowacyjnej (w postaci dotacji na selekcję najlepszych projektów oraz na objęcie udziałów w tworzonym przedsiębiorstwie),

•  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (poprzez dokapitalizowanie funduszy),

•  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w małe i średnie firmy (głównie poprzez działania informacyjne i doradcze oraz projekty pomagające kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami).

Ministerstwo Gospodarki prognozuje, że realizacja Priorytetu 3 przyczyni się do powstania systemu zewnętrznego finansowania działalności innowacyjnej. Dzięki systemowi będzie możliwe zwiększenie inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i liczby podmiotów oferujących zewnętrzne wsparcie finansowe dla firm. Tym samym wzrośnie liczba innowacyjnych przedsiębiorstw i poziom kapitału prywatnego zainwestowanego w MŚP.

***

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 został przyjęty przez Radę Ministrów   19 grudnia 2006 r. Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wyniesie około 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro.

PO IG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Dofinansowanie w ramach PO IG będzie obejmowało zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione