Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-05-31 Dwa programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają poprawić zarządzanie własnością intelektualną oraz funkcjonowanie przedsiębiorczości akademickiej

„Patent Plus” oraz  „Kreator innowacyjności” – to dwa nowe programy ministra nauki i szkolnictwa wyższego zasady udziału w których przedstawiono potencjalnym beneficjentom 30 maja na seminarium w Warszawie. Celem pierwszego z nich jest wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych , drugiego zaś wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Na każdy z nich minister przeznaczył po 3 miliony złotych.

Jak wyjaśnił naczelnik w Departamencie Wdrożeń i Innowacji MNiSW, Krzysztof Motyk adresatami programów są: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, a także jednostki działające na rzecz współpracy pomiędzy nauką i gospodarką takie jak centra transferu technologii lub centra zaawansowanej technologii. Celem działań jest oczywiście zmiana niepokojącego stanu rzeczy polegającego na tym, że przy ogólnie niskim poziomie innowacyjności krajowych przedsiębiorstw (w sektorze MŚP wprowadza je zaledwie co piąty podmiot) zaledwie 5 procent wdrażanych technologii lub rozwiązań organizacyjnych jest dziełem krajowych jednostek badawczych.  Zakładane efekty „Patentu Plus”, w tym zwiększenie liczby międzynarodowych zgłoszeń patentowych polskich jednostek naukowych, zwiększenie liczby i jakości krajowych zgłoszeń patentowych oraz wzrost liczby komercjalizowanych rozwiązań, MNiSW zamierza osiągnąć  poprzez refundację lub dofinansowanie  niektórych etapów postępowania patentowego w kraju i za granicą. Ministerstwo będzie też wspierać pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz dofinansowywać  szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

Tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych działających w środowisku  akademickim na rzecz współpracy nauki i biznesu poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników akademickich to cel „Kreatora Innowacyjności”. Ten bliźniaczy program skupi się  głownie na podnoszeniu  kwalifikacji kadr naukowych w takich dziedzinach jak: zarządzanie własnością intelektualną oraz komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Jego działania obejmą też  upowszechniane wśród przedsiębiorców wiedzy o innowacyjnych projektach powstających w środowisku akademickim. W ramach „Kreatora innowacyjności” MNiSW będzie dofinansowywać : tworzenie i wdrażanie uczelnianych systemów technologii, tworzenie i obsługę baz danych będących częścią tych systemów, przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną na uczelniach oraz udostępnianie aparatury badawczej uczelni przedsiębiorstwom , a także usługi doradcze i szkoleniowe i udział w targach i wystawach.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zaznajomienia się z doświadczeniami dwu jednostek – Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Ich przedstawicielki zaprezentowały m.in. udział obu ośrodków w dotychczasowych przedsięwzięciach MNiSW oraz przykłady uczelnianych rozwiązań prawnych.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione