Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2007-11-05 Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji

Wsparcie na szkolenia i studia podyplomowe z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006 cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Również w latach 2007-2013 przewidziano dofinansowanie na ten cel. Udzielane ono będzie z Priorytetu II, którego głównym celem ma być podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój ich kadr oraz dążenie do poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

 

Cele PO KL

Nadrzędnym celem tego programu będzie umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników. Celowi temu ma również sprzyjać podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Cele te będą realizowane w szczególności poprzez: - otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o charakterze ponadregionalnym, - szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym, - podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw poprzez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości, - prognozowanie kierunków rozwoju, kwalifikacji i zawodów, profesjonalizację funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi oraz promowanie doskonalenia zawodowego, - promowanie zarówno nowych form i metod organizacji pracy, planowania strategicznego i zarządzania oraz outsourcingu, jak opracowywanie standardów działań zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, - popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym, - popularyzowanie powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw celem transferu wiedzy.

 

Nowości i zmiany

W tym okresie programowania pieniądze na szkolenia dla pracowników i pracodawców dostępne będą na dwóch poziomach. Przeszło 1 mld euro skierowane zostało do samorządów. W tym przypadku władze samorządowe będą wyznaczać instytucje odpowiedzialne za organizowanie w regionie konkursów dla firm szkoleniowych. Te zaś, które zostaną wyłonione, będą miały za zadanie zorganizowanie cykli szkoleń otwartych. Pod tym pojęciem należy rozumieć szkolenia kierowane do firm, obejmujące takie zagadnienia, jak np. zarządzanie, BHP, organizacja czasu pracy. Natomiast druga część środków finansowych trafi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a szkolenia będą kierowane do firm, które mają swoje oddziały w co najmniej czterech regionach. Organizowane będą tzw. szkolenia zamknięte, które będą ukierunkowane wyłącznie na potrzeby danej firmy. Nowością w PO KL będzie także zakres przeprowadzania szkoleń. Oprócz kursów, w swoich projektach firmy będą mogły zawrzeć elementy doradztwa strategicznego oraz skorzystać z e-learnigu i blended laerningu (nauka w domu pod opieką trenera).

 

Kursy i szkolenia językowe

Szczególnie dużym zainteresowaniem z pewnością będą się cieszyć wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia językowe. Udział w nich będą mogli wziąć zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy dużych, małych i średnich firm ze wszystkich sektorów gospodarki, za wyjątkiem sektora górniczego i przedsiębiorstw znajdujących się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego bądź naprawczego. Uczestnikami będą mogły być również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne, uczestnikami będą mogli być wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Natomiast niemożliwe to będzie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło lub zlecenia.

 

Wielkość wsparcia

W przypadku szkoleń otwartych właściciele będą mogli liczyć na 80% dofinansowanie w przypadku firm należących do sektora małych lub średnich przedsiębiorstw, a na 60% - firmy duże. W odniesieniu do szkoleń zamkniętych dofinansowanie będzie wynosić odpowiednio: 40% lub 35%. Te pułapy będą obowiązywać do momentu publikacji nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które będzie regulowało zasady przyznawania pomocy publicznej i obniży progi dofinansowania. Najprawdopodobniej rozporządzenie zacznie obowiązywać pod koniec 2008 r.

 

Wsparcie dla urzędników

W ramach PO Kapitał Ludzki w Priorytecie V „Dobre zarządzanie" przewidziano wsparcie dla działów kadr w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Oznacza to, że możliwe będzie w ramach tego Priorytetu wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenie ogólnych i specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa


Wyróżnione