Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-02-21 Podnoszenie kwalifikacji najlepiej ze skierowaniem

Tematyka dotycząca kształcenia pozaszkolnego jest ciągle aktualna. Zapewne związane jest to często z podnoszeniem przez pracowników swoich kwalifikacji na różnych kursach, seminariach czy studiach podyplomowych. Pracownicy chcą wiedzieć, jakie z tego tytułu mają uprawnienia, pracodawcy zaś - jakie ciążą na nich obowiązki.

 

Nauka po szkole

Kształcenie szkolne kończy się wraz z ukończeniem studiów wyższych. Poza tym etapem lokalizują się różne formy kształcenia pozaszkolnego. Ponieważ oferta edukacyjna jest bardzo urozmaicona, zainteresowani pracownicy mają niekiedy problem, jak prawnie zakwalifikować wybraną przez siebie formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przykładowo, czy studia podyplomowe lub jednodniowy kurs są pozaszkolną formą kształcenia? W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr31,poz. 216) do pozaszkolnych form kształcenia zalicza się: • kurs - o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, • kurs zawodowy - czyli kurs, którego program nauczania obejmuje usystematyzowane treści nauczania wybrane z programu nauczania dla danego zawodu, • seminarium - to pozaszkolna forma kształcenia trwająca nie krócej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, • praktyka zawodowa -jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania uzależnionym od złożoności umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, nie krótszym niż 80 godzin zajęć. Oceniając charakter prawny studiów podyplomowych, trzeba zauważyć, iż przepisy rozporządzenia Ministrów: Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, do pozaszkolnych form kształcenia zaliczały również studia podyplomowe. W rozporządzeniu z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (...), studia te nie są wymienione wprost jako jedna z form kształcenia pozaszkolnego. Jednak biorąc pod uwagę, że przepisy tego rozporządzenia, omawiając uprawnienia pracowników związane z kształceniem w formach pozaszkolnych, wymieniają studia podyplomowe, należy przyjąć, że także one należą do tej formy kształcenia.

 

Ze skierowaniem lepiej

Chociaż zdecydowanie lepiej jest kształcić się w formach pozaszkolnych za skierowaniem pracodawcy, to nawet w tym przypadku pracownik nie ma bezwzględnej gwarancji przyznania urlopu szkoleniowego, zwolnienia od pracy czy też zwrotu kosztów nauki. Prawo do tych świadczeń oraz ich wymiar w pierwszej kolejności zależy od postanowień umowy (porozumienia) pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jeżeli umowa milczy na ten temat, wówczas zastosowanie znajduje rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Przyznaje ono pracownikowi, o ile umowa zawarta między nim a pracodawcą nie stanowi inaczej: • zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu, • urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach, • zwolnienie z części dnia pracy płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

UWAGA! 1 Wymienione świadczenia będą pracownikowi przysługiwały pod tym warunkiem, że prawo do nich nie zostanie wyłączone na mocy postanowień umownych. Jeżeli więc pracodawca nie chce zwracać pracownikowi kosztów uczestnictwa w szkoleniu w formach pozaszkolnych w postaci opłaty za naukę, czy kosztów zakwaterowania, powinien wyraźnie zapisać w umowie, iż takie świadczenia pracownikowi nie przysługują. Bardzo ważnym dla kształcącego się pracownika uprawnieniem jest prawo do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia od pracy na udział w zajęciach. Pracownikowi, który posiada skierowanie od pracodawcy, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze do 28 dni roboczych, na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania nauki na studiach podyplomowych zaocznych. Urlop szkoleniowy przysługuje również na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych dla pracownika skierowanego na: • wieczorowe i zaoczne studia podyplomowe, • kursy wieczorowe i zaoczne oraz seminaria w wymiarze do 6 dni roboczych. Natomiast wymiar urlopu szkoleniowego przeznaczonego na udział w obowiązkowych konsultacjach dla pracownika skierowanego na kursy zaoczne wynosi do 2 dni roboczych w miesiącu. Urlop szkoleniowy to nie wszystko. Pracownikowi skierowanemu na wieczorowe studia podyplomowe oraz na kursy i seminaria przysługuje zwolnienie z części dnia pracy w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, jeżeli czas pracy nie pozwala na punktualne przybycie na zajęcia. Bez skierowania rozstrzyga umowa Pracownik dokształcający się w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy nie posiada żadnych uprawnień, które byłyby przyznane „odgórnie", wyłącznie na mocy ustawy czy rozporządzenia. Aby otrzymać prawo np. do urlopu szkoleniowego czy innego uprawnienia, odpowiednie zapisy muszą znaleźć się w umowie między pracodawcą a pracownikiem (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1998 r., sygn. akt I PKN 110/98). Bez korzystnych postanowień umownych pracownik bez skierowania nie może oczekiwać od pracodawcy żadnych ulg czy współfinansowania kosztów podjętego kształcenia.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa


Wyróżnione