Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-03-02 Zaproszenie do debaty na temat studiów doktoranckich

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!


Mam przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w ogólnopolskiej debacie na temat studiów III stopnia „Model funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce a możliwości jego realizacji w istniejącym stanie prawnym”.

Podstawowym celem szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest wykreowanie optymalnej wizji studiów doktoranckich, która obejmowałaby standardy kształcenia, a także kwestie organizacji i finansowania. Efektem zestawienia tej wizji z obowiązującymi regulacjami prawnymi powinny być konkretne propozycje zmian w ustawodawstwie.
Przebieg debaty obejmuje trzy kolejne elementy: panele dyskusyjne na uczelniach, konferencje lokalne i branżowe, ogólnopolską konferencję podsumowującą.

Pierwszy etap debaty powinien odbyć się na wszystkich uczelniach prowadzących studia doktoranckie w formie dyskusji doktorantów i władz uczelni. Wśród zagadnień wartych poruszenia podczas tych spotkań pozwolę sobie wymienić: proces rekrutacji na studia, system stypendialny, finansowanie badań, mobilność doktorantów czy ewentualne wprowadzenie standardów kształcenia, podziału na doktoraty naukowe i zawodowe, współpłatności za studia. Czas realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia kończy się 15 maja br.

W następnej kolejności wnioski z powyższych dyskusji powinny zostać przedstawione przez wyznaczone osoby podczas specjalnych konferencji zorganizowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich. Równolegle z tymi lokalnymi konferencjami mają się odbywać konferencje branżowe. W tym miejscu pozwalam sobie prosić, aby ciężar organizacji i przeprowadzenia tych konferencji zechciały wziąć na siebie uczelnie wiodące prym wśród uczelni danego ośrodka akademickiego lub branży, a także lokalne i branżowe Porozumienia Doktorantów. Zamknięcie tego etapu jest zaplanowane na 30 czerwca br.

W załączniku do niniejszego pisma przesyłam propozycje zagadnień możliwych do poruszenia podczas paneli dyskusyjnych oraz konferencji lokalnych i branżowych.

Podsumowanie powyższych etapów debaty nastąpi we wrześniu albo w październiku podczas ogólnopolskiej konferencji z udziałem przedstawicieli władz państwowych i instytucji zajmujących się sprawami szkolnictwa wyższego w skali kraju. Zaproszenia do wzięcia w niej udziału zostaną wysłane w późniejszym terminie.
Wnioski płynące z całej debaty zostaną przedstawione podczas plenarnego posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 listopada br., poświęconego wyłącznie sprawom studiów doktoranckich, a także staną się podstawą do dalszej dyskusji nad reformą szkolnictwa wyższego w obszarze studiów III stopnia.
Intencją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest, aby w debacie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, w tym rektorzy, prorektorzy odpowiedzialni za studia doktoranckie, dziekani wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie, kierownicy studiów doktoranckich oraz doktoranci. Dodatkowo do udziału w konferencjach lokalnych i branżowych pożądane wydaje się zaproszenie przedstawicieli świata gospodarki, którzy byliby zainteresowani wdrażaniem wyników naukowych ustaleń.
Osobą koordynującą projekt jest Paweł Gołdyn, do którego można kierować wszelkie zapytania dotyczące realizacji przedsięwzięcia. Numer telefonu kontaktowego to: 505-105-041, a e-mail: sekretariat@krd.org.pl.
Na koniec pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się doprowadzić do pozytywnych zmian w systemie funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce.

Proszę o przekazanie tego zaproszenia wszystkim osobom zainteresowanym włączeniem się do debaty.
Łączę wyrazy szacunku

 

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Paweł Kos

 

1)List przewodni - w formacie .pdf

2)Proponowane zagadnienia do dyskusji - w formacie .pdf

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione