Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-08 Przedsiębiorczość akademicka kluczem do sukcesu Regionalnej Strategii Innowacji

Z końcem stycznia br. zakończył się realizowany od 32 miesięcy projekt KUJPOMRIS – Regionalna Strategia Innowacji Regionu Kujawy-Pomorze. W wyniku pracy zespołów analitycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (lidera projektu) i Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy powstał dokument, który stał się podstawą dyskusji władz samorządowych województwa, a po jego uchwaleniu wykładnią kierunków rozwoju naszego województwa tak, aby spełnić podstawowe hasło tej strategii: „Region Kujawy-Pomorze regionem innowacyjnym”.

Innowacje to nauka, to badania i rozwój, które przy pomocy odpowiednich instrumentów przekształcą się we wdrożenia do praktyki gospodarczej. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe są daleko niewystarczające w stosunku do wiodących krajów europejskich, nie mówiąc już o rynku amerykańskim. W ostatnich latach jednak nastąpił zdecydowany skok ilościowy dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Środowisko naukowe w dalszym ciągu nie jest zadowolone, ponieważ z funduszy tych nie finansuje się tzw. badań podstawowych. Celem Strategii Lizbońskiej jest takie podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki europejskiej, aby była ona wiodącą gospodarką światową. Oznacza to inwestowanie przede wszystkim w najnowocześniejsze technologie prowadzące do wytworzenia konkurencyjnych produktów. Przy czym słowa: ‘technologie’ i ‘produkty’ rozumiane są tu bardzo szeroko, obejmując nie tylko towar wytworzony na taśmie produkcyjnej, ale wysoko przetworzoną myśl techniczną – oprogramowanie, automatyka, robotyka, nanostruktury, nowoczesne metody zarządzania i organizacji pracy, itp.

Tego typu produkty tzw. wysokiej technologii mogą wyjść również z laboratoriów i pracowni uczonych w uczelniach Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o ile będzie spełnionych szereg czynników warunkujących zainteresowanie naukowców i przedsiębiorców.

Są to m.in.:

- wyposażenie laboratoriów i pracowni w najnowocześniejszy sprzęt,

- zmiana formuły rozliczania naukowców z ich dorobku naukowego (dokonanie wynalazku użytkowego tak samo ważne, jak artykuł do czasopisma naukowego),

-  powstanie jednostek wspomagających transfer technologii (akademickie inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki informacji o ochronie własności intelektualnej, jednostki finansowe z kapitałem dla przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku),

- korzystne uwarunkowania prawno-finansowe (ulgi dla przedsiębiorców inwestujących w myśl technologiczną),
- łatwość zakładania firm   

Szczególna rola przypada tutaj akademickim inkubatorom przedsiębiorczości, które stanowią pierwsze ogniwo pomiędzy nauką, a gospodarką. Możliwości jakie daje inkubator pozwalają na spróbowanie działalności biznesowej głównie przez młodych ludzi z pomysłami, przy bardzo niewielkim budżecie początkowym. To właśnie w inkubatorze akademickim student ostatnich lat, czy doktorant może stosunkowo bezboleśnie zweryfikować swoje wyobrażenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na własną rękę, a jeśli ta weryfikacja rzeczywiście będzie bolesna, może się z niej wycofać. Nie wszystkie próby tego typu kończą się sukcesem. Co druga pozwala utrzymać się na powierzchni, a co dziesiąta staje się hitem rynkowym. Niemniej jednak trzeba takie próby podejmować, a tylko inkubator akademicki daje taką możliwość poprzez swą bliskość i dostępność. Wydaje się wobec tego, że jeśli Region Kujawy-Pomorze ma być regionem innowacyjnym, to przy każdej uczelni naszego Regionu  inkubator powinien istnieć.  

Zainteresowanie środowiska studenckiego i naukowego uczelni można wywołać poprzez organizowanie cyklicznych konkursów na projekt biznesowy. Zwycięzcy otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności i doradcze ze strony inkubatora. Niezależnie od tego inkubator dysponowałby bazą danych o ofertach środowiska uczelni dla świata gospodarki dostępną na odpowiedniej stronie internetowej. Oferta ta byłaby rozpowszechniana również w formie pisemnej (ulotki, broszury, itp.) przy okazji organizowanych szkoleń, konferencji, targów. Projekty o dużym potencjale rynkowo-technologicznym byłyby oferowane w drodze kontaktów indywidualnych z przedsiębiorcami. Przy takim podejściu znaczna część pomysłów, opracowań, wynalazków dotychczas zalegających półki, będzie miała szansę  na wdrożenie i upowszechnienie, z korzyścią dla gospodarki, ale również dla wynalazcy i uczelni. Powołane przy tej okazji firmy pozwolą na częściowe rozwiązanie problemu bezrobocia wśród absolwentów uczelni poprzez samozatrudnienie, a w przypadku powodzenia przedsięwzięcia zatrudnienie kilku następnych osób niezbędnych w procesie produkcji. Nie można wykluczyć, że wśród tych pomysłów znajdzie się taki, który stworzy produkt markowy, rozpoznawalny, jako pochodzący z Regionu Kujawy-Pomorze. Władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego powinny dostrzec rangę tego ogniwa pośredniego pomiędzy nauka, a gospodarką, jakie stanowią akademickie inkubatory przedsiębiorczości i podjąć szereg działań wspomagających ich powstawanie i zaistnienie w naszym Regionie. Dokument Regionalnej Strategii Innowacji daje taką możliwość.

Plik dokumentu strategii dostępny jest na stronie internetowej projektu KUJPOMRIS w zakładce ‘Dokumenty i materiały’

Henryk Tomaszewski

Koordynator Grupy WP2 KUJPOMRIS

http://www.ris.kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione