Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-04-28 MNiSW: Dorobek naukowy w różnych dziedzinach będzie różnie oceniany

Różne kryteria oceny dorobku naukowego będą obowiązywały dla różnych dziedzin nauki - poinformowała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka po piątkowym spotkaniu z profesorami nauk humanistycznych.

Zróżnicowanie kryteriów oceny dorobku w zależności od typu uprawianej przez naukowca dyscypliny jest niezbędne - uznali uczestnicy spotkania, w którym uczestniczyło ok. 20 z 44 sygnatariuszy kwietniowego listu profesorów do premiera w obronie habilitacji oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Projekt likwidacji stopnia doktora habilitowanego to jeden z elementów planowanej przez rząd reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Zamiast habilitacji, jak planuje resort nauki, doktor mógłby uzyskać ocenę swojego dorobku przez niezależnych ekspertów. Jeśli byłaby ona pozytywna, uzyskałby on status samodzielnego pracownika naukowego i mógłby być promotorem prac doktorskich. Takiemu doktorowi prezydent mógłby też, na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, nadać tytuł profesora.


Grupa 44 profesorów nauk humanistycznych, wśród nich Jerzy Bralczyk, Michał Głowiński, Maria Janion, Jan Miodek, Karol Modzelewski, Marek Safjan, Henryk Samsonowicz, Barbara Skarga, Janusz Tazbir i Piotr Winczorek, Andrzej Zoll napisała list do premiera z apelem, aby rząd zrezygnował z pomysłu likwidacji stopnia doktora habilitowanego. Ich zdaniem, likwidacja habilitacji mogłaby zaowocować obniżeniem jakości badań i kształcenia, zwłaszcza w naukach humanistycznych.


Po trwającym ok. czterech godzin spotkaniu, jego uczestnicy przyjęli wspólne stanowisko, w którym podkreślili, że najważniejsza jest poprawa jakości prac naukowych, badań i poziomu kształcenia. W tym celu trzeba, jak poinformowali, przebudować model kariery akademickiej.


"Początkowo mieliśmy inne zdania dotyczące samej kariery akademickiej i procesu nabywania stopnia doktora habilitowanego. Podczas dyskusji okazało się jednak, że mamy ten sam cel" - powiedziała po spotkaniu minister nauki Barbara Kudrycka.


Jak poinformowała, uczestnicy spotkania doszli do wspólnego wniosku, że inaczej powinna przebiegać kariera naukowców specjalizujących się w dziedzinach humanistycznych i społecznych, inżynieryjnych oraz matematyczno-przyrodniczych. Według innych kryteriów powinien też być oceniany dorobek naukowców w zależności od uprawianej przez nich dyscypliny.


Kudrycka nazwała sukcesem fakt, że dwaj uczestnicy spotkania, historyk prof. Karol Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego i psycholog prof. Jerzy Brzeziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodzili się wziąć udział w pracach zespołu, który ma opracować kryteria oceny dorobku naukowego dla dziedzin humanistycznych i społecznych. Zespół ten, według zapowiedzi minister, powinien powstać w maju.

Wtedy też mają zostać powołane dwa inne zespoły ekspertów, które opracują kryteria oceny dorobku dla nauk inżynieryjnych oraz matematyczno-przyrodniczych.


Jeden z uczestników spotkania, polonista z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jerzy Bralczyk powiedział dziennikarzom, że obie strony dyskusji wykazały "dużo dobrej woli" i ostatecznie udało się dojść do porozumienia. "Jakkolwiek mówiliśmy trochę innymi językami na początku, to na koniec wspólne stanowisko udało się wypracować przynajmniej w ogólnym zarysie" - powiedział.

 
Profesorowie, jak zaznaczył, nie zrezygnowali ze swojego stanowiska, że habilitacja, jako procedura oceny dorobku doktorów zanim staną się oni samodzielnymi pracownikami naukowymi, jest potrzebna, zwłaszcza w naukach humanistycznych. Bralczyk przyznał jednak, że powinna ona ulec modyfikacjom. "Wydaje się, że tego rodzaju procedura na obecnym etapie rozwoju nauki jest konieczna. (...) Konieczny jest dla rozwoju kariery naukowej ten etap +postdoktorski+" - tłumaczył Bralczyk.
Przychylił się do pomysłu zróżnicowania kryteriów oceny dorobku w zależności od dziedziny nauki.

 

Źródło: www.krd.org.pl


Wyróżnione