Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-05-29 Granty dla naukowców z Polonii i obcokrajowców

Można już składać wnioski do I edycji programu Welcome – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Jest on finansowany ze środków strukturalnych UE w ramach działania 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.

Program ten ma zachęcić wybitnych naukowców, by zdecydowali się na pracę w naszym kraju. Skierowany jest do polskich placówek, które zatrudniają badaczy innych narodowości bądź polskich naukowców powracających z zagranicy i zamierzających prowadzić w Polsce zespoły badawcze z udziałem młodych naukowców – uczestników staży doktoranckich, doktorantów i studentów. Ważna jest też intensyfikacja współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

Przy czym polski naukowiec musi posiadać stopień doktora, mieć za sobą co najmniej 2-letni pobyt za granicą i zamierza lub wrócił do kraju nie wcześniej niż 2 lata przed upływem terminu przyjmowania wniosków. Od zagranicznego badacza wymagany jest stopień naukowy doktora. Musi planować przyjazd do polski albo już prowadzić tu zespół naukowy, ale nie dłużej niż 5 lat przed upływem terminu przyjmowania wniosków.

Przedsięwzięcie daje szansę na finansowanie grantu badawczego w wysokości do 1 mln zł rocznie. Obejmuje też stypendia naukowe dla kierownika zespołu i młodych naukowców będących członkami zespołu. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie w tej edycji to kwota 20 mln zł. Na wsparcie mogą liczyć projekty w obszarach tematycznych Techno, Bio i Info.

Program Welcome realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej a procedura wyboru wniosków nie jest trybem konkursowym w rozumieniu ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wnioski składa się zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Najpierw w systemie elektronicznym wnioski są rejestrowane. Żeby to zrobić trzeba wejść na stronę www.fnp.org.pl. Formularz wypełnia się w języku angielskim a załączniki, których jest 15 w języku wskazanym. Wprowadzane dane można zmieniać i poprawiać aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia. Później kandydaci proszeni są o przesłanie wniosku w wersji papierowej na adres biura Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (02-548 Warszawa, ul. Grażyny 11) z dopiskiem na kopercie Program Welcome.

Termin przyjmowania wniosków mija 30 września 2008 r. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej, a nie data nadania przesyłki.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione