Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-08-08 Prawie 14 milionów złotych na doktoraty

Międzynarodowe projekty doktoranckie, koordynowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, zostały wyróżnione przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Na realizację tych trzech projektów zostanie przeznaczone prawie 14 milionów złotych w ramach wzmacniania potencjału kadrowego nauki, które jest jednym z działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów pierwszej edycji Programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD). Nagrodzono trzy propozycje. Konsorcjum realizujące projekt z zakresu nauk chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego koordynuje prof. Renata Bilewicz. Konsorcjum realizujące projekt z zakresu biologii strukturalnej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk koordynuje prof. Mariusz Jaskólski. Natomiast konsorcjum ds. projektu z zakresu nanonauki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej koordynuje dr hab. Bartłomiej Szafran. Łączna wartość finansowania przyznanego na wszystkie trzy projekty wynosi do 13 910 800 złotych.


PODNIESIENIE POZIOMU POLSKICH BADAŃ


Program MPD ma wspierać jednostki współpracujące z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).


Celem programu jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje pracę naukową studentów studiów doktoranckich i pokrywa koszty ponoszone w związku z międzynarodową współpracą naukową.

Jak informuje fundacja, program MPD adresowany jest do konsorcjów naukowych. Muszą one składać się z co najmniej jednej instytucji polskiej w roli koordynatora konsorcjum i co najmniej jednej zagranicznej. Jednostki mają prowadzić wspólne studia i projekty doktoranckie.


NA CO PIENIĄDZE


W ramach programu konsorcjum może uzyskać finansowanie m.in.: imiennych stypendiów naukowych dla doktorantów, grantu badawczego oraz kosztów ubezpieczenia i innych kosztów ogólnych oraz zarządzania.

Eksperci fundacji podkreślają, że podstawą oceny projektu są przede wszystkim: wartość naukowa lub innowacyjna przedstawionego w konkursie programu badań dla doktorantów oraz dorobek badawczy lub wdrożeniowy reprezentowany przez samodzielnych pracowników naukowych zaangażowanych w konsorcjum.

Dodają, że w sytuacji równorzędnej wartości merytorycznej zgłoszonych do konkursu projektów, preferencyjnie traktowane są te, w ramach których realizuje się tematy badawcze należące do dziedzin określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno.


WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE


W konkursie mogą wziąć udział tylko te konsorcja, w których jednostka polska posiada pierwszą kategorię w aktualnej ocenie parametrycznej nadaną przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Dodatkowym warunkiem udziału w jest zaangażowanie w realizację projektu co najmniej pięciu samodzielnych pracowników naukowych po każdej stronie.


Konsorcjum ubiegające się o finansowanie projektu musi dokonywać wyboru doktorantów w drodze otwartego, międzynarodowego naboru przeprowadzanego jednorazowo lub w pierwszym i drugim roku trwania projektu. Rekrutacja może być przeprowadzana na pierwszy lub drugi rok studiów doktoranckich. W jej wyniku w projekcie powinno uczestniczyć co najmniej dziesięciu doktorantów po stronie polskiej.


Prace badawcze powinny być skoordynowane między partnerami konsorcjum i przewidywać wymianę międzynarodową uczestników tak, aby każdy doktorant spędził u partnera zagranicznego co najmniej sześć miesięcy w ciągu czterech lat. Szczególnej ocenie w konkursie, jak też podczas realizacji projektu, podlegają procedury wyboru doktorantów realizujących projekt. Projekty konsorcjów mogą być realizowane przez cztery do pięciu lat.


W ramach działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowane są cztery programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: WELCOME, TEAM, MPD oraz Ventures. Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Programów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych.

Źródło: www.pi.gov.pl


Wyróżnione