Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-10-07 Ogłoszenie o konkursie w ramach III edycji programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (Dz. U. Nr 84, poz. 510) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach III edycji programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".


1. Forma wsparcia

W ramach programu przyznawane są jednostkom naukowym środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych, obejmujących udział w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych. Na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, przyznawane jest wsparcie w wysokości 10 000 zł. Ponadto w ramach programu przyznawane są środki na sfinansowanie pobytu małżonka uczestnika programu w kwocie 2 000 zł/miesiąc i jego niepełnoletnich dzieci w kwocie 1 000 zł/miesiąc na każde dziecko. Jeżeli miejsce pobytu uczestnika programu znajduje się na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zryczałtowane kwoty przyznawane w ramach programu podwyższa się o 30%.

Ponadto w ramach programu przyznawane są środki na sfinansowanie podróży uczestnika programu i jego małżonka oraz dzieci między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Szczegółowe przepisy określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Przyznane finansowanie nie podlega wyłączeniu w zakresie obowiązku opodatkowania czy ponoszenia innych wymaganych obciążeń.

2. Adresaci konkursu

Program jest adresowany do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

§                  są zatrudnieni w jednostce naukowej;

§                  uzyskali stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku;

§                  nie uczestniczyli w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w realizowanym za granicą i trwającym dłużej niż 6 miesięcy pobycie związanym z udziałem w: stażu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe.

3. Dziedziny nauki

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki.

4. Terytorium, na którym uczestnictwo w programie ma być realizowane

W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do terytorium realizacji uczestnictwa.

5. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu oraz okres trwania zagranicznego pobytu
Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż 1 października 2009 r. Okres udziału w programie powinien wynosić od 6 do 36 miesięcy.

6. Termin przyjmownia wniosków oraz procedura konkursu

Wniosek o przyznanie środków na uczestnictwo w programie może zostać złożony przez jednostkę naukową, w której zatrudniony jest kandydat na uczestnika programu. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami oraz z dołączoną listą publikacji opiekuna naukowego z zagranicznego ośrodka, do którego udaje się kandydat na uczestnika programu, sporządzony wg obowiązującego wzoru, powinien zostać złożony w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 30 listopada 2008 r. na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

z dopiskiem „Mobilność międzynarodowa"

Szczegółowe przepisy dotyczące procedury konkursu, w tym regulujące tryb oceny wniosków, zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia i jest dostępny na stronie internetowej www.nauka.gov.pl.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione