Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2008-12-19 Wyniki konkursu 3/POKL/4.2/2008 w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym PO KL

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło kolejny etap oceny merytorycznej wniosków nadesłanych w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 3/POKL/4.2/2008 w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Komisja Oceny Projektów powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyła i zaopiniowała 10 wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr 3/POKL/4.2/2008.

Spośród ocenionych wniosków:

- 3 wnioski uzyskały ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła, co najmniej 60% wymaganej liczby punktów)
- 7 wniosków uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej była poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów).
Do oceny pozostały 22 wnioski.

Zestawienie ocenianych merytorycznie wniosków, zarówno rozpatrzonych pozytywnie, jak i negatywnie, wraz z przyznaną liczbą punktów (średnia arytmetyczna z dwóch ocen), przedstawiają listy (załączniki poniżej).

Obecnie pracownicy Departamentu Wdrożeń i Innowacji, Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IV PO KL, analizują Karty oceny merytorycznej, w celu ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania poszczególnych wniosków. Pisma informujące poszczególnych projektodawców o wynikach konkursu i punktacji przyznanej ich wnioskom, zostaną przesłane pocztą na adres osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy (za potwierdzeniem odbioru) oraz drogą mailową i/lub faksem ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych w danej instytucji. 

Listy rankingowe:

- wnioski zaopiniowane pozytywnie

- wnioski zaopiniowane negatywnie

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione