Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-01-02 Studia i szkolenia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty do realizacji

W ramach poddziałania 2.2.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być realizowane trzy typy projektów. Pierwszy, to ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm. Wnioski o dofinansowanie takiego projektu mogą składać firmy, które mają strukturę organizacyjną w co najmniej dwóch województwach (filie, oddziały czy przedstawicielstwa). O wsparcie mogą ubiegać się także grupy przedsiębiorstw, czyli firmy powiązane kapitałowo umowami franczyzy bądź agencyjnymi. Dla nich warunek ponad regionalności jest spełniony, gdyż mają siedzibę w co najmniej dwóch województwach. Drugi typ to ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa. Tutaj warunkiem uznania projektu za ogólnopolski jest zapewnienie udziału pracowników przedsiębiorstw/ przedsiębiorców z co najmniej 5 województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej 5 województwach. Ostatni typ projektów dotyczy studiów podyplomowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników.

Tylko 20 studiów podyplomowych

W pierwszym konkursie o wsparcie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekomendowano do wsparcia 20 studiów podyplomowych (9,35% wszystkich rekomendowanych projektów). Połowa z nich spełnia kryterium strategiczne, dotyczące objęcia kształceniem podyplomowym w ramach studiów o kierunku technicznym. Dziesięć projektów dotyczy więc typowych kierunków technicznych, niezwiązanych z ekonomią czy prawem. Obecnie nie jest jeszcze znana lista kierunków studiów podyplomowych, które będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jest jednak pewne, że przy tak małej ilości rekomendowanych wniosków do wsparcia osoby, które planowały zapisać się na podyplomówkę współfinansowaną z EFS nie będą miały wielkiego wyboru kierunków. Być może w następnym konkursie w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL do wsparcia zostanie wyłonionych więcej projektów dotyczących studiów podyplomowych. Zdecydowana większość projektów rekomendowanych do wsparcia dotyczy tzw. projektów szkoleniowych zamkniętych, czyli dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa (62,2%). Pozostała część to ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw (28,5%). Spośród 61 rekomendowanych do wsparcia projektów 29 spełnia kryterium strategiczne, związane z umożliwieniem zdobycia powszechnie uznawanego certyfikatu. Dane pokazują, że w przeważającej większości wsparcie otrzymają ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm. Z 133 projektów 34 spełnia kryterium strategiczne, związane ze wsparciem pracowników w wieku powyżej 50. roku życia.

 

Kto skorzysta ze szkoleń?

Proponowane szkolenia w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL skierowane są do pracodawców, pracowników przedsiębiorstw oraz ponadregionalnych sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Uczestnikami szkoleń dofinansowanych z EFS mogą być pracownicy firm, którzy zostaną wydelegowani na szkolenia przez swoich pracodawców oraz właściciele i menedżerowie przedsiębiorstw. Inaczej jest w przypadku studiów podyplomowych. Aby z nich skorzystać nie trzeba być delegowanym na nie przez pracodawcę, tak jak to było w poprzednim okresie finansowania 2004-2006. Wystarczy, że dana osoba potwierdzi fakt zatrudnienia. Jako uczestnik podyplomówki będzie zobowiązana wnieść wkład prywatny w formie pieniężnej w wysokości 20% „wartości studiów". W tej sytuacji nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. Z oferty studiów podyplomowych mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jednak gdy ich uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas występuje pomoc publiczna na szkolenia, a intensywność liczona jest odpowiednio do wielkości przedsiębiorstwa.

Przykład

Pan Kowalski jest zatrudniony w przedsiębiorstwie mającym status średniej firmy. Z zawodu jest informatykiem. Chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i ukończyć techniczne studia podyplomowe dofinansowane z EFS z dziedziny automatyki i robotyki. By skorzystać z pomocy unijnej musi najpierw znaleźć uczelnię, której projekt został rekomendowany do wsparcia, a następnie sprawdzić czy obejmuje on kierunek, który chce studiować. W tym celu powinien prześledzić wnioski, które zostały rekomendowane do wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL. Lista ta znajduje się na strome internetowej - www.parp.gov.pl.


Wyróżnione