Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-01-26 "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z  2008 r. Nr 169, poz. 1049), zwanej dalej „ustawą" i  § 14 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, (Dz. U. Nr 188, poz. 1346), zwanego dalej „rozporządzeniem", Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. 

Wzorem lat ubiegłych, konkurs ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych (wnioskodawców), które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach jednego z europejskich programów badawczych określonych w niniejszym ogłoszeniu. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską.


I. Obszary wsparcia

Warunkiem koniecznym uprawniającym do złożenia wniosku i otrzymania wsparcia jest pełnienie przez wnioskodawcę (jednostkę naukową) roli koordynatora w konsorcjum międzynarodowym zamierzającym złożyć wniosek w ramach jednego z niżej wymienionych programów badawczych UE:
1) Programy szczegółowe 7. Programu Ramowego, zgodnie z obowiązującymi w nich wymogami formalnymi określonymi przez Komisję Europejską (KE):

a) „Współpraca": projekty współpracy (Collaborative Projects) i sieci doskonałości  (Networks of Excellence) we wszystkich obszarach tematycznych oraz w zakresie JTI/JU, badania na rzecz MŚP (Research for the benefit of SMEs) oraz badania na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Research for the benefit of CSO);

b) „Ludzie": Akcje Marie Curie - kształcenie początkowe naukowców (Initial Training Networks) oraz współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim (Industry-Academia Partnerships and Pathways) oraz międzynarodową wymianę pracowników (International Research Staff Exchange Scheme);

c) „Możliwości": badania na rzecz MŚP (Research for the benefit of SMEs) oraz badania na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (Research for the benefit of CSO), Infrastruktury badawcze - projekty współpracy/wspierające i koordynujące (Collaborative Projects/Coordination and Support Actions), Regiony wiedzy - działania wspierajace (Supporting Action) w zakresie Transnational cooperation between regional research-driven clusters, Potencjał badawczy - działania wspierające (Supporting Action) w zakresie unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU´s Convergence Regions and Outermost regions;

d) Program EURATOM w obszarze rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem (Nuclear Fission and radiation protection) projekty współpracy (Collaborative Projects) i sieci doskonałości (Networks of Excellence).

2) Inne europejskie programy badawcze ogłaszane przez KE, o ile warunki konkursu  zakładają stworzenie konsorcjum składającego się z minimum 3 partnerów pochodzących z przynajmniej dwóch krajów oraz współfinansowanie z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi. Decyzja o uznaniu programu za badawczy i dopuszczeniu wniosku spełniającego wymogi formalne do oceny merytorycznej, podejmowana będzie po przedstawieniu opinii przez Zespół właściwy do oceny złożonego wniosku.

Konkurs nie jest skierowany do osób indywidualnych realizujących projekty jako koordynatorzy zespołów badawczych.

II. Adresaci wsparcia

W ramach konkursu o finansowanie mogą ubiegać się wyłącznie jednostki naukowe
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy
:

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, w tym wydziały i  samodzielne instytuty;

2) placówki naukowe PAN;

3) jednostki badawczo- rozwojowe;

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
5) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej;

6) Polska Akademia Umiejętności;

7) inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, posiadające osobowość prawną
i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

III.  Zakres wsparcia

Jednostka może ubiegać się o pokrycie ze środków budżetowych na naukę kosztów zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, poniesionych w okresie maksymalnie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministerstwem, do dnia złożenia wniosku projektowego w KE, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposal).

W przypadku postępowania dwuetapowego, jednostka w kosztorysie stanowiącym załącznik do wniosku może uwzględniać koszty przygotowania wniosku projektowego do obu etapów.  W przypadku niezakwalifikowania wniosku do drugiego etapu, za kwalifikowane mogą zostać uznane wyłącznie koszty poniesione do dnia otrzymania informacji z KE w tym zakresie (jednostka obowiązana jest poinformować  Ministra w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji).


W ramach konkursu można wnioskować o przyznanie środków finansowych na pokrycie następujących rodzajów kosztów:

1) kosztów uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, do których zalicza się przede wszystkim weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art),  koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego;
2) kosztów przygotowania (napisania) wniosku;

3) kosztów podróży służbowych w celu zorganizowania konsorcjum;

4) kosztów organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych;
5) kosztu opłaty wstępnej (fee) udziału pracowników wnioskodawcy uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego w maksymalnie dwóch konferencjach, przy okazji których odbędzie się spotkanie konsorcjum;
6) kosztu uczestnictwa maksymalnie dwóch osób w szkoleniu dotyczącym pisania wniosku i/lub zarządzania projektem (zlecenie napisania wniosku projektowego wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu lub osobom niebędącym pracownikami wnioskodawcy wyklucza możliwość pokrycia kosztów uczestnictwa w przedmiotowych szkoleniach);

7) zakupu aparatury naukowo-badawczej, w tym przede wszystkim sprzętu komputerowego i multimedialnego (do 10 000 zł);

8) zakupu materiałów eksploatacyjnych, a także programów komputerowych, niezbędnych do opracowania wniosku projektowego, stworzenia aplikacji projektowej (np. Visio, Corel Draw/Photoshop).

Usługi dotyczące przygotowania (napisania) wniosku oraz przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego mogą być świadczone zarówno przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, jak i osoby fizyczne, na podstawie umów cywilno-prawnych. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z raportem końcowym kopie ww. umów, faktur VAT, poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostarczenie kopii umów jest niezbędne również  w  przypadku  zlecania usług osobom fizycznym zatrudnionym przez wnioskodawcę. W przypadku niezawierania ww. umów wymagane jest złożenie oświadczenia stwierdzającego, że tego typu umowy nie były zawierane.

Maksymalna kwota wnioskowanych środków finansowych na naukę wynosi 75 000 zł. Łączne koszty osobowe ujęte w kosztorysie (wynagrodzenia) wypłacane ze środków finansowych na naukę nie mogą przekroczyć 25 000 zł (ograniczenie nie dotyczy kosztów usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne). Nie jest konieczne wykazywanie przez wnioskodawcę wkładu własnego.


IV. Procedura składania wniosku

Wniosek o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego UE sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Za wniosek projektowy, o którym mowa we wniosku składanym w Ministerstwie, uważa się wniosek składany do KE w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposal).


Jednostka naukowa wymieniona w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy wraz z wnioskiem zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - wydany  w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
2) w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego - kopię umowy lub statutu spółki;
3) kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub za ostatni pełny kwartał, jeśli dana jednostka istnieje krócej niż rok;

4) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

5) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Ponadto, jednostka, która nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, zobowiązana jest dostarczyć wraz z wnioskiem informacje dotyczące:

1) badań naukowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań naukowych;
2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

V. Nabór wniosków


Nabór ma charakter ciągły i trwa do 15 listopada 2009 r. z możliwością rozliczania kosztów poniesionych na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz w I kwartale 2010 r. Wniosek może zostać złożony w Ministerstwie przez jednostkę po dokonaniu przez KE oficjalnej publikacji wezwania konkursowego (call for proposal), którego identyfikator musi zostać podany we wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku projektowego do Komisji Europejskiej (jednostka obowiązana jest wraz wnioskiem dołączyć dokument potwierdzający datę złożenia wniosku). W przypadku postępowania dwuetapowego, datą ostateczną złożenia wniosku jest termin 7 dni od dnia złożenia wniosku w pierwszym etapie.

Jednostka, dla której termin składania wniosków w KE upłynął w 2009 r., a przed dniem ogłoszenia konkursu przez Ministra może złożyć wniosek w Ministerstwie w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego konkursu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub zmiany treści ogłoszenia w trakcie trwania konkursu w przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę prawną konkursu.


VI. Ocena wniosków

Ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej przebiegać będzie według następującej procedury:
1) ocena formalna wniosków pod względem kompletności, poprawności rachunkowej i spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu. Wnioski niekompletne  zostaną odesłane do wnioskodawcy (bez możliwości ich uzupełnienia). Jednostka może złożyć nowy wniosek, o ile nie upłynie termin określony w wezwaniu konkursowym (call for proposal);

2) ocena merytoryczna wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w § 14 ust. 6 rozporządzenia przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Grantów Przygotowawczych oraz właściwą Komisję Rady Nauki. Za spełnienie każdego kryterium określonego w § 14 ust. 6 rozporządzenia, wniosek może uzyskać od 0,00 do 5,00 punktów (łącznie do 30 pkt). Rekomendowane do objęcia wsparciem będą wnioski które otrzymają co najmniej 24 punkty.
3) przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacji właściwej Komisji Rady Nauki odnośnie do przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, stanowiącej podstawę podjęcia przez Ministra ostatecznej decyzji.


VII. Przyznanie i rozliczenie środków finansowych na naukę

Środki finansowe na realizację zadań określonych we wniosku przyznawane są decyzją Ministra i przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy. W treści umowy określa się warunki realizacji, przekazania środków finansowych i rozliczenia wykonania zadań (wzór umowy zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa.) Środki przekazywane są na konto jednostki w całości po zawarciu umowy.
Jednostka, która uzyskała środki finansowe ma obowiązek dostarczenia dokumentu zawierającego ocenę merytoryczną wniosku projektowego (evaluation summary report) w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania z Komisji Europejskiej.

Projekt umowy w 4 egzemplarzach podpisany przez uprawnione osoby, składa się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację jednostki z przyznanych środków finansowych.


Warunkiem rozliczenia otrzymanych środków finansowych jest przedłożenie raportu końcowego w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w umowie lub zawarcia umowy o ile umowa została zawarta po zakończeniu realizacji zadań (umowa na refundację). Brak dopuszczenia wniosku projektowego do oceny merytorycznej przez Komisję Europejską skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanych i przekazanych środków finansowych, w całości, na rachunek Ministerstwa. Natomiast brak zakwalifikowania projektu do finansowania przez Komisję, mimo dopuszczenia do oceny merytorycznej, nie będzie stanowił przesłanki do zwrotu otrzymanych środków finansowych na naukę. Wzór raportu końcowego określa załącznik
nr 10 do rozporządzenia.


Kompletne wnioski, w 2 egzemplarzach, należy przesyłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej - ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa lub składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa - pok. 32. Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu kompletnego wniosku na adres:
joanna.szulc@nauka.gov.pl


Kontakt:
Joanna Szulc

specjalista w Wydziale Programów Badawczych UE

Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

tel.  0 22 50 17 150 ; fax. 0 22 52 92 781

e-mail: joanna.szulc@mnisw.gov.pl

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione