Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-03-27 Informujemy, że 24 marca br. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informujemy, że 24 marca br. zatwierdzona została nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Nowelizacje obu dokumentów stanowią element zapowiadanej przez Instytucję Zarządzającą PO KL modyfikacji Systemu Realizacji PO KL wynikającej m.in. z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 20 grudnia 2008 r., przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w zakresie systemu wdrażania PO KL, ustaleń Zespołu ds. uproszczeń Proste Fundusze, a także z doświadczeń IZ oraz IP I i II stopnia zdobytych w pierwszym okresie wdrażania PO KL.

 

Data wejścia w życie nowelizowanych zasad to 1 kwietnia 2009 r.

 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia niejasności w stosowaniu nowych zapisów, MNiSW, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL, przyjęła następujące uregulowania przejściowe:

1. w stosunku do wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w dniu 16 lutego br. (nr 1/POKL/4.1.1/2009, nr 2/POKL/4.1.1/2009 oraz 1/POKL/4.1.2/2009), stosuje się wersje Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (odpowiednio, z dnia 1 grudnia 2008 r. oraz z dnia 15 września 2008 r.).

2. w stosunku do wniosków, które zostaną złożone po 1 kwietnia br., za obowiązujące należy uznać znowelizowane wersje przedmiotowych dokumentów. Oznacza to, iż należy stosować zawarte w obu dokumentach procedury m.in. ogłaszania konkursów, powoływania KOP (w tym angażowania asesorów i ekspertów), prowadzenia naboru i oceny wniosków, zastosowania standardu gender mainstreaming, zasad finansowania projektów oraz ich kontraktowania.

 

Nowe wersje przedmiotowych dokumentów stanowią załączniki poniżej:

§  Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

§  Zasady finansowania PO KL

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione