Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-05-25 Program doktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w programie doktoranckim w dziedzinie biologii strukturalnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2009-07-18

Gdzie aplikować: Dr Anna Urbanowicz - aniau@man.poznan.pl

www.man.poznan.pl/CBB/MPD

Czas trwania: 4 lata od dnia 1 września 2009 r.

Miejsce: Polska (PL) – Poznań Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Noskowskiego
12/14, 61-704 Poznań


Dziedzina: Chemia

Opis: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
(IChB PAN) (www.ibch.poznan.pl), we współpracy z Instututem Hodowli
Roślin Maksa Plancka (MPIZ) (www.mpiz-koeln.mpg.de/english/index.html) w
Kolonii, ogłasza nabór kandydatów do programu doktoranckiego
International PhD Programme in "Structural biology of plants and microbes."

 

Niniejszy program badawczy poświęcony jest zastosowaniom inżynierii
białek i krystalografii białek w badaniach strukturalnych biologii
roślin i oddziaływań typu mikroorganizm-gospodarz. Program jest
wspierany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (www.fnp.org.pl)
poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

 

Miesięczne stypendium wynosi 3000 PLN.

 

Przyjęci kandydaci zostaną objęci programem 4-letnim, który zakończy się
publiczną obroną rozprawy doktorskiej celem uzyskania stopnia doktora w
dziedzinie chemii albo biochemii, przyznawanym przez Radę Naukową
Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Program jest
dostępny dla wszystkich kandydatów legitymujących się stopniem
uniwersyteckim magistra chemii, biologii lub dziedzin pokrewnych. Wybór
kandydatów odbędzie się drogą konkursu według regulaminu Studium
Doktoranckiego IChB PAN i obejmie egzamin ustny z chemii lub biochemii.
Językiem oficjalnym programu jest angielski.

 

* Termin zgłaszania wniosków upływa 18 lipca 2009 r.

* Przyjęci kandydaci rozpoczną studium 1 września 2009 r.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.man.poznan.pl/CBB/MPD
lub są dostępne u Dr Anny Urbanowicz (aniau@man.poznan.pl) - Instytut
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Noskowskiego 12/14, 61-704
Poznań.

Instytut Chemii Bioorganicznej, jako pracodawca przestrzega zasady
równego traktowania w zatrudnieniu i zachęca osoby niepełnosprawne do
składania wniosków.

 

Źródło: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu


Wyróżnione