Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-08-05 Jak otrzymać dopłaty do szkoleń

Na wniosek przedsiębiorcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta będzie mógł dofinansować z Funduszu Pracy (FP) koszty szkolenia (maksymalnie przez sześć miesięcy) lub studiów podyplomowych jego pracowników (maksymalnie przez rok). FP opłaci do 80 proc. wydatków poniesionych przez firmę na ten cel. Dofinansowanie nie może jednak przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (obecnie 9556,83 zł). W okresie szkolenia lub studiów podyplomowych pracownikowi będzie przysługiwało stypendium ze środków FP, wypłacane przez przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych. Mogą je otrzymać jednak tylko ci podwładni, którzy zgodzą się obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie ich przestojem w produkcji. Stypendium wyniesie 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 575 zł miesięcznie, i będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Starosta sfinansuje jednak przedsiębiorcy naliczone w ten sposób składki (w części należnej od pracodawcy).

 

Łagodzenie kryzysu

Dofinansowanie otrzymają tylko ci pracodawcy, którzy z powodu kryzysu gospodarczego znaleźli się w przejściowych trudnościach finansowych, czyli spełniają warunki określone w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Zgodnie z nią dofinansowanie będzie przysługiwać przedsiębiorstwom, które m.in. w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. odnotowały co najmniej 25-proc. spadek sprzedaży towarów lub usług, są wypłacalne i nie przekroczyły limitu pomocy publicznej, jaką firmy mogą uzyskać w okresie kryzysu. Muszą też przygotować program naprawczy, który określi działania, jakie podejmie firma, aby poprawić swoją sytuację finansową. Aby uzyskać dofinansowanie, firmy muszą też utworzyć fundusz szkoleniowy, którego środki przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Pracodawcy tworzą go dobrowolnie, bo przepisy nie przewidują takiego obowiązku. Jeśli jednak powołają fundusz, muszą przekazywać na jego rachunek co najmniej 0,25 proc. funduszu płac firmy. Zasady tworzenia funduszu, jego funkcjonowania lub likwidacji reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego (jeśli firmy nie obowiązuje układ). Pracodawca otrzyma dofinansowanie, pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami. Firma musi więc wskazać, że konkretne szkolenie np. usprawni organizację pracy w zakładzie, spowoduje obniżenie kosztów prowadzenia działalności (bo przedsiębiorstwo będzie mogło zrezygnować z usług firm zewnętrznych), ułatwi zmianę profilu produkcji lub usług lub ograniczy konieczność redukcji etatów.

 

Dwie umowy

Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, który skieruje pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe, będzie musiał zawrzeć z nim umowę. Określi ona prawa i obowiązki stron, w tym m.in. zasady zwrotu kosztów szkolenia lub studiów, jeśli pracownik nie ukończy go z własnej winy lub jeśli w trakcie szkolenia pracodawca zwolni go w trybie dyscyplinarnym. W takich sytuacjach pracodawca będzie musiał zwrócić koszty szkolenia staroście. Natomiast wypłata dofinansowania do szkoleń oraz stypendiów dla pracowników nastąpi na podstawie umowy, którą firma musi zawrzeć ze starostą (pośredniczy on w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Pracy). Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o wypłatę takiej pomocy do powiatowego urzędu pracy. Resort pracy przygotował już projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń, studiów podyplomowych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów. Wynika z niego, że wniosek o dofinansowanie szkoleń i stypendia dla pracowników musi zawierać: informacje o pracodawcy (m.in. nazwę i siedzibę firmy), imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy, rodzaj i charakterystykę szkolenia lub kierunek studiów podyplomowych, liczbę osób skierowanych na szkolenia lub studia, kalkulację kosztów szkolenia lub studiów, wnioskowaną wysokość środków z FP na dofinansowanie kosztów szkolenia i stypendia, uzasadnienie potrzeby odbycia szkoleń lub studiów przez pracowników. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego oraz zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (wydawane przez ministrów skarbu i gospodarki oraz przez marszałków województw). Pracodawca powinien także załączyć oświadczenie, że jego pracownicy nie korzystają z subsydiów płacowych finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) lub z innego świadczenia z tytułu zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych, finansowanego ze środków publicznych. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca musi również przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat.

 

Umowa ze starostą

Starosta będzie musiał rozpatrzyć wniosek pracodawcy w ciągu 14 dni. Jeżeli rozpatrzy go pozytywnie, obie strony będą mogły zawrzeć umowę o dofinansowanie. Określi ona m.in.: wysokość dofinansowania przyznanego pracodawcy, wysokość środków przyznanych na dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne w części należnej od pracodawcy, termin dostarczenia staroście listy pracowników skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe, zawierającej ich imiona, nazwiska, numery PESEL i miejsca zamieszkania, objętych obniżonym wymiarem czasu pracy albo przestojem ekonomicznym (ze wskazaniem okresu, w którym pracownikowi będzie przysługiwać obniżone wynagrodzenie), warunki wypowiedzenia umowy oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, termin i sposób przekazania przedsiębiorcy dofinansowania szkoleń, studiów i składek, harmonogram i sposób przekazywania firmie środków na wypłatę stypendiów. Strony umowy ustalą też, w jaki sposób starosta będzie kontrolował wykonanie umowy i jakie kroki podejmie, jeśli okaże się, że stwierdzi nieprawidłowości. Po uzyskaniu środków z FP, przedsiębiorca będzie musiał niezwłocznie wypłacić stypendia dla pracowników, którzy zgodzili się na obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie ich przestojem w produkcji. W trakcie obowiązywania umowy ze starostą przedsiębiorca będzie musiał też informować niezwłocznie starostę o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jej realizację. W szczególności powinien przekazywać informacje o ustaniu stosunku pracy z danym podwładnym (bez względu na to, która strona wypowiedziała umowę o pracę), przerwaniu szkolenia lub studiów oraz o korzystaniu z zasiłku chorobowego w okresie szkolenia lub nauki.

Podstawa prawna Art. 3, 5, 22–26 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (czeka na ogłoszenie w dzienniku ustaw, wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia). Art. 67–69 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

 

Źródło: Gazeta Prawna


Wyróżnione