Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-11-04 Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w latach 2010-2011 przy realizacji projektów badawczych z partnerami ze Wspólnoty Francuskiej Belgii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Generalny Komisariat Stosunków Międzynarodowych Wspólnoty Francuskiej Belgii w porozumieniu z Regionem Walonii zapraszają do wzięcia udziału w programie współpracy w dziedzinie nauki. Celem programu jest stymulowanie rozwoju wymiany naukowej i technologicznej oraz inicjowanie projektów współpracy, podejmowanych przy udziale polskich i belgijskich partnerów. Zasady konkursu: • projekty muszą dotyczyć konkretnych przedsięwzięć naukowych, w których będą uczestniczyć naukowcy z obu państw; • projekty mogą być zgłaszane w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową; • środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie jedynie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów); finansowanie badań musi być zagwarantowane z innych źródeł; • po stronie polskiej, projekty są finansowane (wymiana osobowa i badania) bądź ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej, z uwzględnieniem współpracy naukowej krajowej i zagranicznej, niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, bądź z innych środków własnych jednostki (zgodnie z Art. 11., ust. 1 Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. 2004 nr 238 poz. 2390). • rozpatrywane będą tylko projekty złożone równolegle w Polsce i w Belgii. Projekty nie spełniające tej reguły nie zostaną przedstawione Wspólnej Komisji do rozpatrzenia; • finansowanie projektu trwa 2 lata. Procedura i kryteria selekcji Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po jednej ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie belgijskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie. Procedura rozpatrywania projektu badawczego rozpoczyna się po złożeniu wymaganej dokumentacji. Prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą poddane ocenie, zgodnie z procedurami obowiązującymi w kraju każdej ze Stron. Zwraca się uwagę na profesjonalne przygotowanie wniosku, jego celowość, oryginalność naukową założeń badawczych oraz efektywność planowanej współpracy. Niezwykle istotne jest również zgłoszenie udziału młodych naukowców w wymianie osobowej. Selekcji wniosków przeznaczonych do realizacji dokona polsko-walońska komisja ds. wyboru projektów. Po stronie polskiej przedłużenie projektu na drugi rok następuje automatycznie. Projekt może nie zostać przedłużony w przypadku niewykorzystania przyznanych środków na pierwszy rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy. Rezygnację z kontynuacji projektu w drugim roku lub wyjaśnienie powodów niewykorzystania środków, przyznanych na pierwszy rok współpracy należy składać do 30 września 2010 roku. Po stronie belgijskiej, finansowanie na drugi rok współpracy zostaje przyznane na podstawie raportu działań, złożonego przez belgijskiego koordynatora do 30 września 2008 we właściwej instytucji belgijskiej. Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć jedynie końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca 2012 r. Raport ten powinien zawierać bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, rezultaty współpracy oraz ewentualne publikacje. Finansowanie Przyznawane środki są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań. Koszty podróży uczestników projektu w obie strony pokrywane są przez stronę wysyłającą. Koszty pobytu i zakwaterowania uczestników projektu pokrywane są przez stronę przyjmującą. Po stronie polskiej, projekty są finansowane (wymiana osobowa i badania) bądź ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej, z uwzględnieniem współpracy naukowej krajowej i zagranicznej, niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, bądź z innych środków własnych jednostki (zgodnie z Art. 11., ust. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki - Dz. U. 2007 Nr 115, poz. 795). Polsko-walońska komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania mniejszej liczby podróży i/lub dni pobytu od wnioskowanej przez koordynatorów projektu. Kalendarz konkursu: • ogłoszenie konkursu - 4 listopada 2009 r. • ostateczny termin składania wniosków - 20 grudnia 2009 r. (po stronie polskiej decyduje data stempla pocztowego) • ocena zgłoszeń przez obie strony i wybór projektów przeznaczonych do realizacji przez polsko-walońską komisję ds. wyboru projektów - styczeń/luty 2010 r. • ostateczne zatwierdzenie projektów do współpracy (polsko-walońska komisja ds. wyboru projektów) - marzec 2010 r. • początek realizacji projektów - 1 stycznia 2010 r. • złożenie raportu rocznego po stronie belgijskiej - do 30 września 2010 r. • złożenie raportu końcowego po obu stronach - do 31 marca 2012 r. Dokumenty • wzór formularza - zgłoszenie na lata 2010-2011 - po stronie polskiej prosimy o złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach. Składanie dokumentów w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Tel: +48 22 5292 265 Fax: +48 22 5292 789 e-mail: malgorzata.setkowicz@nauka.gov.pl Źródło: www.nauka.gov.pl
Wyróżnione