Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-04-26 "Edukacja rozwojowa" konkurs

Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego działając na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146) ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej na realizację zadania „EDUKACJA ROZWOJOWA 2010”.

Celem zadania jest realizacja projektów z zakresu edukacji rozwojowej, tj. edukacji której celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Wnioski projektowe, sporządzone na formularzu dostępnym on-line na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:
do 10 maja 2010 r. do godz. 15:00 w siedzibie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ.

Decyduje data wpływu do MSZ. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z zakresu edukacji rozwojowej wynosi 1 215 000 PLN. Jeden Projektodawca może zgłosić do trzech wniosków projektowych.

2. Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu i dokumentacji konkursowej.
Regulamin i dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl i www.polskapomoc.gov.pl, Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem tel. +48 (22) 523 83 04 (od godziny 8:15 do 16:15).

4. Przedkładane do dofinansowanie projekty należy zrealizować nie później niż do dnia: 31.12.2010 r.

5. Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia
30.06.2010 r.

6. Przygotowanie wniosków projektowych następuje na koszt składającego wniosek. Przy przygotowaniu wniosków prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla projektodawców, Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ oraz Instrukcją obsługi formularza wniosku projektowego.

7. W roku 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania z zakresu edukacji rozwojowej na łączną kwotę 1 295 000 PLN.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

• zarejestrować Projektodawcę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl): ZAREJESTRUJ,
• jeśli Projektodawca ma już aktywne konto należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ.
Po dokonaniu rejestracji Projektodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Projektodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.
• wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
• podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Edukacja rozwojowa 2010" złożyć w MSZ.

Projektodawcy, którzy dokonali rejestracji w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r.  powinni korzystać z nadanego im  loginu i hasła.

 

UWAGA: Projektodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione