Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-05-24 Uczelnie bliżej rynku pracy

„Udział przedsiębiorców w kształtowaniu programu studiów” jest tematem panelu dyskusyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Kongresu Regionów odbywającego się między 19 a 22 maja w Świdnicy.

Według danych GUS za rok 2009, bezrobocie wśród absolwentów uczelni sięgnęło 44 proc. Pracodawcy niechętnie zatrudniają ludzi młodych, bez doświadczenia, a firmy mają trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Na rynku pracy od absolwentów oczekuje się szerokich kompetencji, obejmujących zarówno wiedzę ogólną, jak też specjalistyczną, a także umiejętności technicznych. Dotychczasowy system edukacji stawia głównie na naukę teoretyczną, nie zaś rozwijanie umiejętności, które pozwoliłyby młodym zdobyć i utrzymać pracę. Dlatego powiązanie uczelni z rynkiem pracy odgrywa tak ważna rolę w reformie szkolnictwa wyższego. W krótszej perspektywie jest on istotny dla absolwentów - ułatwiając im wejście na rynek, w dłuższej natomiast - opłaca się zarówno instytucjom szkolnictwa wyższego, jak i pracodawcom.

Wedle zapisów będącej obecnie w konsultacjach społecznych reformy, pracodawcy i przedsiębiorcy będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu programu studiów oraz prowadzeniu zajęć na uczelniach, szkoły wyższe zobligowane będą do rozszerzenia oferty praktyk zawodowych dla studentów i obowiązkowego monitorowania losów absolwentów na rynku pracy, a wnioski z tych obserwacji staną się podstawą kreowania oferty i programów studiów oraz strategii uczelni. Ponadto planuje się powołanie Rzecznika Praw Absolwenta - działającego na rzecz ograniczenia barier w dostępie absolwentów do wykonywania zawodu po obronie magisterium (ważne zwłaszcza w zawodach regulowanych).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce ściślej współpracować z pracodawcami i resortami odpowiedzialnymi za pracę oraz gospodarkę w zakresie dostosowywania kształcenia do wymagań rynku pracy. Oprócz współpracy z biznesem przy określaniu modelu i programów nauczania konieczne jest bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorców w kształcenie. Jego aspekt praktyczny realizowany jest m.in. poprzez prowadzenie zajęć praktycznych przez pracowników firm, organizację praktyk i staży dla studentów oraz nauczycieli, projekty lub pracę w firmach w ramach minimów programowych.

MNiSW chcąc przyczynić się do unowocześnienia systemu nauczania na poziomie wyższym współfinansuje programy wzmacniające współpracę polskich uczelni z pracodawcami. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, resort wspiera uczelnie, które realizują projekty we współpracy z potencjalnym pracodawcą. Jednostki te, m.in. dzięki zatrudnieniu - na czas i w związku z realizacją projektu – specjalistów czy wybitnych naukowców oraz poprzez wspieranie istniejących akademickich biur karier, udział przedsiębiorców w definiowaniu zakresu tematycznego kierunków studiów, a także zapewnienie studentom staży i praktyk w przedsiębiorstwach, mogą znacznie lepiej przygotować swych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Istotna jest rola przedsiębiorcy czy innego potencjalnego pracodawcy, który najlepiej potrafi określić, jakich pracowników, z jakimi kwalifikacjami i umiejętnościami praktycznymi potrzebuje najbardziej.

W panelu biorą udział przedstawiciele środowiska akademickiego: prof. Zbigniew Kąkol Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Stefan Trzcieliński Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej, prof. Marek Tukiendorf Prorektor ds. Nauki Politechniki Opolskiej oraz ludzie biznesu Grzegorz Rosłonek Dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego PGNiG SA i Jerzy Kwieciński ekspert Business Centre Club. Dyskusję prowadzi Andrzej Kurkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w MNiSW.

Kongres Regionów koncentruje się wokół trzech kluczowych zagadnień: samorząd, inwestycje, rozwój. Wezmą w nim udział samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele UE, rządu i organizacji pozarządowych. W trakcie kongresu odbędą się dyskusje i panele, sesje plenarne, warsztaty, prezentacje oraz imprezy towarzyszące. Wydarzeniu towarzyszą targi, które dadzą możliwość zaprezentowania samorządom oferty biznesowej, zaś samorządowcom możliwość przedstawienia oferty inwestycyjnej swoich regionów.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione