Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-08-20 Trwają prace nad oceną parametryczną jednostek naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła grupy jednostek jednorodnych ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań naukowych.

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489, z 2009 r. Nr 126, poz. 1044 oraz z 2010 r. Nr 93, poz. 599) ustaliła:

1. grupy jednostek jednorodnych ze względu na dziedzinę lub dziedziny badań naukowych;

2. wagi ocen równe 1 dla obydwu zakresów ocen określonych w § 4 ust. 3 rozporządzenia, dla wszystkich ustalonych grup jednostek jednorodnych;

3. wzory kart dla poszczególnych grup jednostek jednorodnych.

Ustalenie grup jednostek jednorodnych nastąpiło po rozpoznaniu wniosków i uwag, które napłynęły po opublikowaniu w dniu 23 czerwca br. projektu grup jednorodnych. Propozycja podziału była poddana konsultacjom ze środowiskiem naukowym, a do dnia 15 lipca 2010 r. nadesłano ok. 120 uwag m.in. od: rektorów uczelni, kierowników jednostek naukowych, Rady Głównej JBR, Komitetu Chemii PAN, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Konferencji Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Wszystkie skierowane do Ministerstwa spostrzeżenia i sugestie poddano starannej analizie, a wynikające stąd wnioski posłużyły do wprowadzenia korekt w projektowanym podziale.

Ustalenie wag ocen równych 1 dla wszystkich grup jednostek jednorodnych zarówno w zakresie oceny wyników działalności naukowej, jak i w zakresie zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych w połączeniu z zastosowaniem trzech różnych wzorów kart oceny jednostki naukowej dla poszczególnych grup jednostek jednorodnych powinno umożliwić jednolitą i obiektywną ocenę jednostek naukowych o zróżnicowanym charakterze i różnych obszarach dziedzinowych działalności statutowej.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione