Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-08-23 "Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy" wśród priorytetów polskiej Prezydencji

Rada Ministrów na posiedzeniu 21 lipca 2010 r. przyjęła wstępną listę priorytetów polskiego przewodniczenia w Radzie Unii Europejskiej.

Lista obejmuje:

wzmocnienie rynku wewnętrznego;

stosunki ze Wschodem;

wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE;

podniesienie sprawności UE w sferze zarządzania kryzysowego i obronności;

negocjacje wieloletnich ram finansowych 2014-2020;

pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy.

Prace związane z priorytetem „Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy” koordynuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem Priorytetu jest wzmocnienie spójności i synergii między politykami oraz inicjatywami Unii Europejskiej, prowadzące do lepszego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej, w szczególności kapitału intelektualnego (tj. kapitału ludzkiego, strukturalnego, społecznego i relacyjnego).

Realizacja priorytetu przysłuży się umacnianiu geograficznej, politycznej, społecznej i gospodarczej integralności Europy oraz otwartości Unii Europejskiej na współpracę międzynarodową. Korespondując z celami Europa 2020, zwróci uwagę na potrzebę usprawnienia i zintegrowania dotychczasowego systemu zarządzania publicznego. Ponadto, wpisze się w dyskusję dotyczącą kształtu perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w szczególności sposobu wykorzystania polityki spójności jako narzędzia odpowiadającego na współczesne wyzwania rozwojowe. Pozwoli także na racjonalne ukierunkowanie publicznej debaty nad nowymi sposobami pomiaru dobrobytu jednostek i społeczeństw oraz nad równowagą ich rozwoju.

Wstępne propozycje działań i inicjatyw na forum Unii Europejskiej związane z Priorytetem obejmują dwa wymiary:

analityczny - w ramach którego planowane jest przygotowanie wspólnie z Komisją Europejską metodyki pomiaru kapitału intelektualnego w Unii Europejskiej, w tym również wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, co stanowić będzie istotny krok na drodze do przygotowania raportu prezentującego wyniki pomiaru kapitału intelektualnego w Unii Europejskiej;

strategiczny - w ramach którego planowane jest podjęcie debaty na temat pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego na forum Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności, w tym przyjęcie przez Komisję Europejską komunikatu w sprawie kapitału intelektualnego oraz przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej konkluzji w tej sprawie.

Realizacja priorytetu przyczyni się również do wzmocnienia działań podejmowanych w ramach innych priorytetów sektorowych, poprzez pokazanie spójności między nimi, zwłaszcza w obszarach takich, jak: nauka i szkolnictwo wyższe, innowacyjność, edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, praca i polityka społeczna czy sport.

Poniżej zostały zamieszczone materiały dotyczące Priorytetu „Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy”. Ewentualne opinie i uwagi proszę przesyłać na adres:

Departament Strategii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa

Fax. 22 628 97 13

e-mail: sekretariat.ds@mnisw.gov.pl

Materiały informacyjne:

Kapitał intelektualny dla zrównoważonego wzrostu,

Priorytety i program polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Więcej informacji na temat kapitału intelektualnego znajduje się na stronie: http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione