Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-11-26 60 mln na współpracę naukowców z biznesem

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza dwa konkursy na rozwój kwalifikacji kadr naukowych w zakresie komercjalizacji badań i przybliżenie nauki go gospodarki.

MNiSW przeznacza 60 mln złotych (po 30 mln na każdy konkurs) na szkolenie pracowników szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe w zakresie nawiązywania współpracy z przedstawicielami świata biznesu w celu transferu nowych technologii oraz zastosowania wyników prac naukowych w sektorze przemysłu.

Środki finansowe będą przekazane w pierwszym konkursie na realizację projektów obejmujących m.in. upowszechnianie informacji o znaczeniu badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz organizację szkoleń dotyczących  komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki. W konkursie drugim finansowanie można uzyskać na m.in. kursy, szkolenia, warsztaty, staże, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi, podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami i pracami rozwojowymi, komercjalizacji rezultatów prac badawczych oraz zarządzania instytucjami transferu technologii.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ust. c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) oraz konsorcja naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Konkursy są realizowane w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór wniosków trwa od 24 listopada do 30 grudnia 2010 r.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione