Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-08-22 Rząd przyjał Krajowy Program Badań

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań przygotowanego przez MNiSW.

W Krajowym Programie Badań (KPB) zostały określone strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych o charakterze długookresowym zorientowane na przemysł. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych stanowią zgodnie z reformą nauki z 2010 roku podstawy do określenia przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju programów badawczych definiujących cele średniookresowe.

Krajowy Program Badań umożliwi:
- ściślejsze powiązanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych z potrzebami rozwojowymi polskiej gospodarki;
- wybór obszarów badawczych, szczególnie tych o charakterze interdyscyplinarnym i wielodziedzinowym, który zwiększy integrację rozproszonego środowiska naukowego;
- zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.


W realizacji Krajowego Programu Badań dominować będzie 7 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych:
- nowe technologie w zakresie energetyki;
- choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna;
- zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne;
- nowoczesne technologie materiałowe;
- środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo;
- społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków;
- bezpieczeństwo i obronność państwa.

Na etapie wyboru przez Komitet Polityki Naukowej i MNiSW strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych brano po uwagę takie kryteria, jak: długookresowe potrzeby gospodarki, wysoki poziom badań naukowych (konkurencyjność na poziomie światowym), rozwój innowacyjnych sektorów przedsiębiorczości w skali mikro, małej i średniej, opartych na nowych polskich technologiach, priorytetowe kierunki rozwoju badań naukowych zawarte w europejskich programach badawczych, stwarzające możliwość tworzenia europejskich sieci badawczych.  Istotnym punktem odniesienia w pracach nad KPB był środowiskowy Narodowy Program Foresight Polska 2020. Wśród konsultowanych podmiotów znalazły się: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Pracodawcy RP, BCC, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polska Akademia Nauk i Konferencja rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Przedstawione kierunki badań są także odpowiedzią na wyzwania ujęte w strategii "Europa 2020". Realizacja KPB powinna przyczynić się do zwiększenia efektów badań w nowych rozwiązaniach technologicznych oraz wzrostu liczby patentów, co w konsekwencji wpłynie na rozwój innowacyjnej gospodarki oraz jej konkurencyjność.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione