Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-08-25 Konkursy na wolne stanowiska pracy na uczelniach
Minister Barbara Kudrycka skierowała do rektorów szkół wyższych list informujący o nowych obowiązkach uczelni, wynikających z wchodzącej w życie 1 października 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Magnificencje Rektorzy,

Wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna jest fundamentem jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Dobór odpowiednich pracowników oraz stworzenie im warunków do satysfakcjonującej, twórczej pracy to również cenny wkład we wszechstronny rozwój zarówno uczelni, jak i jej studentów. W trosce o zapewnienie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk rozbudowywana jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i w sferze zarządzania nauką w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Dotychczas wiele uczelni i instytucji skorzystało już z możliwości, jakie oferuje ten wirtualny słup ogłoszeniowy.

Nowe wyzwania stawia przed władzami uczelni ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym. W myśl nowych regulacji, zgodnie z art. 118a, uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

W związku z powyższym proszę o przekazywanie oraz stałą aktualizację informacji o konkursach na wolne stanowiska pracy. Informacje takie należy wysyłać za pomocą dostępnego na stronie internetowej MNiSW formularza na adres  pracawnauce@nauka.gov.pl.

Licząc na Państwa zaangażowanie i owocną współpracę, pozostaję

z wyrazami szacunku

prof. Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione