Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-11-28 Nowoczesne uczelnie radą na kryzys
Modernizacja europejskich uczelni jest szansą na sprawniejsze wyjście z kryzysu gospodarczego – rekomenduje Rada Unii Europejskiej ds. Edukacji i wzywa państwa członkowskie do reformowania szkolnictwa wyższego.

Pod przewodnictwem Polskiej Prezydencji w Brukseli obradowała w poniedziałek unijna Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Ministrowie jednogłośnie przyjęli rekomendacje dla Europy w sprawie unowocześniania szkolnictwa wyższego.

- Dziś wiele uczelni w Europie nie jest wystarczająco przygotowanych do globalnej konkurencji o studenta, badaczy i środki finansowe – mówiła w imieniu Polskiej Prezydencji minister edukacji Krystyna Szumilas. Zaznaczała, że europejskie programy studiów często nie są dostosowane do wymagań rynku pracy, a świat nauki i biznesu - nazbyt odległe.

- Sytuacja ekonomiczna zaostrzyła sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Dobre wykształcenie może chronić przed bezrobociem  – podkreślała Andrulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, młodzieży, kultury, sportu i wielojęzyczności. -  Przyjęte konkluzje są wyrazem dążenia do zwiększenia naszych wysiłków w modernizowaniu szkół wyższych – dodała. 

Rada wezwała państwa członkowskie do współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, która pozwoli na spełnienie kluczowego zapisu strategii Europa 2020: pod koniec dekady liczba młodych osób (30-34 lata) z wyższym wykształceniem powinna sięgać w Europie 40 proc.

By skutecznie walczyć z kryzysem ekonomicznym, państwa UE powinny dążyć do lepszej współpracy uczelni z gospodarką, a także inspirować uczelnie do monitorowania i analizowania zawodowych losów absolwentów.  Analizy te pozwolą tak modyfikować programy kształcenia, by absolwenci mieli lepsze szanse na satysfakcjonujace zatrudnienie i zarobki.

Rada oczekuje też od krajów UE , że będą „stymulować rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności we wszystkich dziedzinach i w ramach wszystkich cykli studiów”. Konieczne jest  silniejsze powiązanie szkolnictwa wyższego z badaniami.

Rada zachęca szkoły wyższe do partnerstw i współpracy z przedsiębiorcami, a państwa członkowskie - do zacieśniania powiązań między uczelniami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy. 
W rekomendacjach Rady ds. Edukacji podkreślona została konieczność podnoszenia jakości wyższego wykształcenia poprzez większą mobilność studentów i naukowców oraz intensywniejszą współpracę transgraniczą. Ważne jest nie tylko umożliwianie studentom  podejmowania studiów po licencjacie w dowolnej europejskiej uczelni (dzięki systemowi punktów ECTS), ale też przyciąganie do europejskich uniwersytetów studentów i uczonych spoza UE.
Rada rekomenduje krajom UE kreowanie takich reform, które umożliwią bardziej elastyczne zarządzanie uczelniami i efektywny system ich finansowania, powiązany z osiąganymi wynikami i konkurencyjnością.

Oczekuje ponadto, że unijne kraje będą promować interdyscyplinarne studia i badania, a także „walczyć ze stereotypami i usuwać przeszkody, które nadal utrudniają kobietom osiąganie najwyższych szczebli w kształceniu pomagisterskim i badaniach – w szczególności w niektórych dyscyplinach i na stanowiskach kierowniczych”.

Unijna Rada ds. Edukacji zobowiązała się w przyjętych w poniedziałek konkluzjach do prac nad nowym, przejrzystym systemem rankingowania szkół wyższych (U-Multirank), co pozwoli na właściwą ocenę ich pracy oraz porównywanie osiąganych sukcesów na forum Europy. 

W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 4 tys. instytucji szkolnictwa wyższego - kształcą 19 milionów studentów i zatrudniają 1,5 miliona nauczycieli, naukowców i badaczy.
Źródło: www. nauka.gov.pl, wiecej informacji na http://www.nauka.gov.pl


Wyróżnione