Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Studia MBA - Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
http://www.ksb.uek.krakow.pl

Biuro Studiów Podyplomowych
pawilon E, parter, pokój 078
tel. 12 293-55-60, 12 293-55-61, 12 293-50-29
fax. 12 293-50-86
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

Biuro Studiów MBA
pawilon E, parter, pokój 079
tel. 12 293-55-25, 12 293-55-68
fax. 12 293-58-68
e-mail: mba@uek.krakow
Oferta:
Studia podyplomowe
Studia MBA
Kursy/szkolenia otwarte
Kursy specjalistyczne
Tematy:
Administracja, Audyt, Bankowość, Biznes, Ekonomia, Europeistyka, Finanse/Księgowość, Gospodarka komunalna/Samorząd terytorialny, Informatyka/Komputery/Internet, Inne, Logistyka/Transport, Marketing, Nieruchomości, Psychologia, Public Relations, Turystyka/Hotelarstwo, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Pawilon E pokój 078 i 079
Rekrutacja:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się dwa razy w roku:

od 1 czerwca do 15 września (na semestr zimowy) oraz od 1. grudnia do 15 lutego (na semestr letni)

Wymagane dokumenty przy aplikowaniu na studia podyplomowe:
• formularz zgłoszeniowy (znajduje się na stronie www.ksb.uek.krakow.pl)
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (oryginał do wglądu)
• potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
• 2 fotografie (format legitymacyjny)
• w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy – karta zgłoszenia na studia podyplomowe (znajduje się na stronie www.ksb.uek.krakow.pl)


Rekrutacja na studia MBA rozpoczyna się w czerwcu danego roku akademickiego. W lipcu ma miejsce I tura egzaminu. Jeśli są wolne miejsca w Programie Szkoła organizuje we wrześniu drugą turę egzaminu.

Wymagane dokumenty przy aplikowaniu na studia MBA:
• podanie, list motywacyjny,
• formularz zgłoszeniowy (znajduje się na stronie www.ksb.uek.krakow.pl)
• 3 fotografie formatu legitymacyjnego,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
• dodatkowo kserokopie dokumentów: świadectwa ukończenia kursów, listy rekomendacyjne, dyplomy, opinie,
• potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej
• w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy – karta zgłoszenia na studia MBA (znajduje się na stronie www.ksb.uek.krakow.pl)

Egzamin wstępny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) oraz rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie.
Informacje o uczelni:
Krakowska Szkoła Biznesu (KSB) to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie funkcjonująca od 19 lat ( dawniej Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Przedmiotem funkcjonowania Szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, obejmującej studia podyplomowe i MBA, wszelkiego rodzaju kursy długo i krótkoterminowe oraz działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza.

Merytoryczny nadzór nad programami studiów Szkoły sprawuje Rada Programowa, złożona z profesorów z poszczególnych rad wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku swojego powstania Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aktywnie uczestniczyła w życiu zarówno swej macierzystej Uczelni, jak i współpracuje z innymi placówkami i instytucjami zewnętrznymi.

Od 1993 r. Szkoła prowadzi szeroką współpracę z jednostkami samorządów lokalnych, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi i policealnymi szkołami w kraju i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły z uczelniami zagranicznymi, w tym. in. ze Stockholm University- Szwecja, St. Gallen Business School- Szwajcaria, Grand Valley State University, Suffolk University, University of California- Stany Zjednoczone, ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Business- Francja, czy University of Johanneburg- RPA.

Przez pierwsze lata swojej działalności Szkoła oferowała kursy z zakresu marketingu, bankowości i rachunkowości. Z każdym kolejnym rokiem oferta była modyfikowana i wzbogacana z uwzględnieniem tendencji gospodarczych panujących w polskiej rzeczywistości.

Dziś Szkoła oferuje ponad 55 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 2400 studentów rocznie. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.


Informacje o studiach:
• Studia podyplomowe w Krakowie oraz w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych (w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Kielcach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Tarnowie i Warszawie)

STUDIA PODYPLOMOWE TRZYSEMESTRALNE
1. Doradztwo zawodowe
2. Europejskie studia menedżerskie (typu MBA)
3. Informatyka ekonomiczna
4. Informatyka dla nauczycieli
5. Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)
6. Rachunkowość i finanse (dla początkujących)
7. Studia menedżerskie dla dyrektorów finansowych (typu MBA)


STUDIA PODYPLOMOWE DWUSEMESTRALNE
1. Administracja publiczna
2. Analiza marketingowa z wykorzystaniem data mining
3. Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne
4. Audyt i kontrola wewnętrzna- zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom
5. Bankowość
6. Coaching w biznesie
7. Controlling i finanse przedsiębiorstw
8. Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości
9. Dziennikarstwo ekonomiczne
10. Ekonomika i zarządzanie firmami
11. Europeistyka i ukrainistyka
12. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
13. Handel i zarządzanie sprzedażą
14. Handel międzynarodowy
15. Informatyka ekonomiczna
16. Innowacyjne zarządzanie technologią informatyczną
17. Marketing
18. Marketing firmy usługowej
19. Menedżer komunikacji społecznej w organizacji
20. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
21. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w jednostkach finansów publicznych
22. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP)
23. Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
24. Prawno-finansowe aspekty funkcjonowania jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości
25. Procedury zarządzania bezpieczeństwem w działalności gospodarczej i finansowej
26. Projektowanie systemów jakości w firmie
27. Psychologia zachowań społecznych w organizacji
28. Psychologia w biznesie
29. Public relations
30. Public Relations- instrument komunikacji marketingowej dla służb mundorowych
31. Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
32. Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF
33. Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową
34. Skarbowość
35. Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego
36. Strategie społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu
37. Szacowanie nieruchomości
38. Szkoła trenerów biznesu
39. Ubezpieczenia gospodarcze
40. Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w praktyce gospodarczej
41. Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
42. Zarządzanie audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych
43. Zarzadzanie europejskimi służbami zatrudnienia
44. Zarządzanie finansami firmy
45. Zarządzanie gospodarką po wejściu do Unii Europejskiej
46. Zarządzanie klubem sportowym
47. Zarządzanie małymi i średnimi firmami
48. Zarządzanie nieruchomościami
49. Zarządzanie organizacją mediów i komunikacją
50. Zarządzanie personelem
51. Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - jednostki finansów publicznych
52. Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości - organizacje gospodarcze
53. Zarządzanie projektami
54. Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie (typu MBA)
55. Zarządzanie sferą usług medycznych
56. Zarządzanie środowiskowe
57. Zarządzanie turystyką międzynarodową
58. Zintegrowane systemy logistyczne w firmie

Pełne informacje na stronie internetowej Szkoły: www.ksb.uek.krakow.pl

• Studia MBA (Master of Business Administration):

1. Executive MBA
2. International MBA
3. MBA in Banking and Finance

Programy MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK w Krakowie są skierowane do menedżerów najwyższych szczebli. Od kandydatów wymagamy wyższego wykształcenia, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz potwierdzonej, co najmniej dwuletniej praktyki na samodzielnym stanowisku menedżerskim. Oczekujemy nie tylko orientacji w środowisku biznesowym, wiedzy i doświadczenia, ale także elastyczności, otwartości i chęci dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi członkami Programu. Szkoła starannie dobiera członków danej edycji Programu, biorąc pod uwagę różne kryteria doboru grupy: miejsce zatrudnienia, pozycja kandydata w strukturze zatrudnienia w firmie, miejsce firmy w strukturze podmiotów na rynku, dziedzina i zakres działalności, kierunek wykształcenia, a nawet wiek czy płeć.
W celu integracji, tworzenia networkingu i dobrych relacji pomiędzy słuchaczami oraz absolwentami programów MBA, Krakowska Szkoła Biznesu stworzyła Klub „KSBalumniMBA” (ksbalumnimba.pl). Ponadto, co roku w maju organizuje Międzynarodowy Kongres MBA.

Pełne informacje na stronie internetowej Szkoły: www.ksb.uek.krakow.pl

Opłaty:
Zniżki dotyczące studiów podyplomowych:

1) Oferta dla pracodawców:

Instytucje kierujące na studia podyplomowe w KSB UEK więcej niż jedną osobę, otrzymują 10% rabatu według zasady: pierwszy pracownik- pełna odpłatność, kolejni pracownicy po 10% rabatu (rabat przyznawany jest osobno przy naborze zimowym i letnim)

2) Oferta dla absolwentów KSB UEK:

Osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych w KSB UEK po raz kolejny, otrzymują rabat w wysokości:
15%- w przypadku podejmowania nauki po raz drugi
20%- w przypadku podejmowania nauki po raz trzeci i kolejny.

3) Oferta dla absolwentów UEK:

Absolwenci UEK, podejmujący naukę na studiach podyplomowych do roku od daty ukończenia studiów, otrzymują 10% rabatu (za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę uzyskania tytułu widniejąca na dyplomie).
Dodatkowe informacje:
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią (Rynek Główny 34):

• w piątki w godzinach od 16.30 do 20.30,
• w soboty w godzinach od 8.30 do 15.10.

W wyjątkowych przypadkach (np. choroba wykładowcy) zajęcia mogą się odbywać w niedziele.

UWAGA! Kierunki: coaching w biznesie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, szkoła trenerów biznesu, psychologia zachowań społecznych w organizacji, mają zajęcia co dwa tygodnie:

• w soboty w godzinach od 8.30 do 17.00,
• w niedziele w godzinach od 8.30 do 17.00

Wyróżnione