Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Studia MBA - Executive MBA / International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79
02-008 Warszawa
tel. (022) 234 70 89, (022) 234 70 85
fax. (022) 234 70 16
http://www.biznes.edu.pl
mba@biznes.edu.pl
Oferta:
Studia MBA
Studia podyplomowe
Kursy specjalistyczne
Kursy/szkolenia otwarte
Tematy:
Biznes, Ekonomia, Finanse/Księgowość, Inne, Komunikacja społeczna, Marketing, Psychologia, Rozwój osobisty, Zarządzanie, Zdrowie,
Lokalizacja:
Województwo: mazowieckie,
Rekrutacja:
***EXECUTIVE MBA KATALYST - to dwuletnie, podyplomowe studia realizowane w języku angielskim, w trybie weekendowym. Program studiów EMBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Warunkiem uczestnictwa w programie EMBA jest tytuł magistra lub licencjata oraz udokumentowany staż zawodowy. W przypadku tytułu magistra wymagane jest udokumentowanie co najmniej 3 lat doświadczeń zawodowych, a u licencjata co najmniej 5 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów. Dodatkowym wymogiem jest, aby co najmniej 2 lata z ww. okresu dotyczyły zatrudnienia poza granicami Polski. Proces rekrutacji na studia MBA w Szkole Biznesu PW przebiega trójetapowo. Po złożeniu kompletnej aplikacji, na którą składają się m.in. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, odpis dyplomu magisterskiego, uwierzytelniony odpis wyników ze studiów, kandydat przystępuje do pisemnego egzaminu z języka angielskiego oraz testu predyspozycji analitycznych. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest około godzinna rozmowa kwalifikacyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyjęcie na studia

W trosce o Państwa wygodę wprowadziliśmy możliwość złożenia wniosku o przyjęcie na studia MBA drogą elektroniczną. Po wysłaniu wniosku za pomocą modułu Rekrutacja On-Line, zapraszamy do Szkoły celem:

- dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów, których wykaz znajduje się poniżej,

- umówienia terminu rozmowy kwalifikacyjnej,

- podpisania wniosku.

2. List motywacyjny - wyjaśniający przyczyny ubiegania się o miejsce w Szkole, w dwóch wersjach językowych - po angielsku. Listy te będą czytane z wielką uwagą przez osoby przeprowadzające kwalifikację.

3. Odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał).
Osoby, które nie będą mogły przedstawić dyplomu w terminie do 30 września mają możliwość ubiegania się o status wolnego słuchacza.

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy

4.1 Dla aplikujących absolwentów studiów magisterskich wymagane jest udokumentowanie co najmniej 3 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów.

4.2 Dla aplikujących absolwentów studiów licencjackich wymagane jest udokumentowanie co najmniej 5 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów.

5. Zdjęcia legitymacyjne - 2 sztuki (prosimy o podpisanie zdjęć ołówkiem na odwrocie).

6. Ewentualnie dodatkowe dokumenty (oryginały): świadectwa ukończenia kursów, listy rekomendacyjne, dyplomy, opinie itp.

7. Potwierdzenie dokonania opłaty
za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 590 PLN na rachunek bankowy:
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa, Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091.

Uwaga: Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na EMBA na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/program_EMBA_rekrutacja.php

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego - studia typu podyplomowego, przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/studium-farmakoekonomiki-rekrutacja

Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji to roczne studia podyplomowe dające możliwość nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w przemyśle medycznym oraz rozwóju kompetencji osobistych zwiększających naszą przewagę konkurencyjną.

Szczegóły rekrutacji na ISMF na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/studia-menedzerow-farmacji-rekrutacja

Studium podyplomowe Akademia Psychologii Przywództwa - unikalny program uwzględniający praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera.

Szczegóły rekrutacji na APP na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa-rekrutacja

FBA - Skuteczny Lider Firmy to dwusemestralne studium podypolmowe z zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzajacej małych i średnich firm.

Szczegóły rekrutacji na FBA na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/fba-rekrutacja

Studia podyplomowe Total Design Management (Zarządzanie rozwojem nowego produktu) to odpowiedź na rosnące w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie wzornictwa.

Szczegóły rekrutacji na TDM na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/total-design-management-rekrutacja

Postgraduate Studies in Accounting & Finance to trzysemestralny program studiów podyplomowych prowadzący do uzyskania dyplomu przyznawanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Szkoła otrzymała prestiżową akredytację nadaną przez ACCA. Program adresowany jest do pracowników działów rachunkowości i finansów w międzynarodowych przedsiębiorstwach, gdzie językiem roboczym jest angielski.

Szczegóły rekrutacji na Postgraduate Studies in Accounting & Finance na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/accounting-and-finance-rekrutacja

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA WCM powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Inżynierii Produkcji PW oraz Kaizen Institute. Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych.

Szczegóły rekrutacji na MBA WCM na stronie:
http://www.biznes.edu.pl/wcm-mba-rekrutacja

Informacje o uczelni:
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (Warsaw University of Technology Business School) jest jednym z liderów kształcenia menedżerskiego w Polsce. Powstała w 1991 roku w wyniku wspólnego przedsięwzięcia Politechniki Warszawskiej i trzech renomowanych szkół europejskich:

HEC School of Management Paris - najbardziej prestiżowa szkoła biznesu we Francji zaliczana do grupy „Grandes Ecoles, 2 pozycja w Europie wg rankingu European Business School Rankings - Financial Times z 2016 roku

London Business School - 1 pozycja w Europie wg rankingu European Business School Rankings - Financial Times z 2016 roku

Norwegian School of Economics - najlepsza państwowa szkoła handlowa w Norwegii, z której rekrutuje się prof. Finn Kydland, laureat Nagrody Nobla 2004 w dziedzinie ekonomii, 38 miejsce w Europie wg rankingu European Business School Rankings - Financial Times z 2016 roku

Silnym atutem Szkoły jest multikulturowy, europejski charakter studiów zarówno po stronie wykładowców jak i studentów MBA. Od 1993 roku Szkoła jest członkiem EFMD, prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły biznesu, jest także instytucjonalnym członkiem Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Studia MBA realizowane w Szkole są jednymi z najstarszych w Polsce, zajmują czołowe pozycje w rankingach polskich programów Szkoła trwale ugruntowała swą pozycję w czołówce programów MBA. W 2013 roku Szkoła zajęła 3 pozycję w prestiżowym rankingu WPROST. Szkoła wydała ponad 1300 dyplomów, nasi absolwenci odnoszą sukcesy w Polsce i na świecie.

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej już po raz czwarty otrzymała prestiżową re-akredytację EPAS dla programu Executive MBA. Akredytacja EPAS nadawana przez European Foundation for Managmenet Developement z siedzibą w Brukseli jest potwierdzeniem międzynarodowych standardów realizacji programu MBA wymaganych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego. Szkoła posiada akredytację nieprzerwanie od 2006 roku.


Informacje o studiach:
Executive MBA - Studia adresowane są do wyższej i średniej kadry menedżerskiej Warunkiem uczestnictwa w programie EMBA jest tytuł magistra lub licencjata oraz udokumentowany staż zawodowy. W przypadku tytułu magistra wymagane jest udokumentowanie, co najmniej 3 lata doświadczeń zawodowych, a u licencjata co najmniej 8 lat doświadczeń zawodowych przed podjęciem studiów. Dodatkowym wymogiem jest, aby co najmniej 2 lata z ww. okresu dotyczyły zatrudnienia poza granicami Polski. Zajęcia odbywają się w wyłącznie w języku angielskim. Część merytoryczna programu zaczyna się na przełomie września i października od wyjazdowej sesji integracyjnej. Zajęcia team-building session; poprzez różnorodne elementy (gry integracyjne, śledzenie faz rozwoju zespołu, analiza ról w zespole) przygotowują studentów do efektywnej pracy w grupach, która jest bardzo ważnym elementem procesu dydaktycznego. Kolejne bloki programowe obejmują: ekonomię, rachunkowość, organizację i zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, zarządzanie operacyjne, kontrolę zarządzania i systemy informacyjne, marketing, strategię i zarządzanie międzynarodowe, prawo gospodarcze. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich bloków programowych oraz napisanie i obrona projektu końcowego.
Opłata za edycję 2016-2018 wynosi:
69 600 PLN – dla obywateli Polski oraz osób posiadających kartę stałego pobytu i Kartę Polaka
15 900 EUR – dla pozostałych kandydatów

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego to jednosemestralne, zaoczne studia typu podyplomowego. Przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną. Zajęcia (jeden semestr - 133 godz.) realizowane są w języku polskim w trybie weekendowym. Wykłady, warsztaty i seminaria dyplomowe prowadzą wybitni eksperci oraz doświadczeni praktycy, zatrudnieni w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Instytucie Zdrowia, Państwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora farmaceutycznego, polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych, przedsiębiorstwach informatycznych i uczelniach wyższych. Dla osób pracujących w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujących lub finansujących opiekę zdrowotną, udział w Studium jest okazją, aby w ramach kształcenia ustawicznego zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do zmiany warunków konkurencji na rynku leków.
Opłata wynosi 6 400 zł.

Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji to roczne studia podyplomowe adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w przemyśle medycznym, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną.

Studium podyplomowe AKADEMIA PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA - Instytut Psychologii Biznesu Values wraz ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej uruchomiły nowy kierunek studium podyplomowego adresowany do managerów średniego i wyższego szczebla. Słuchacze studium otrzymają unikalny program praktycznego zastosowania rożnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Cechą wyróżniającą studiów będzie kompleksowe ujęcie, wynikające z realnych wyzwań i problemów, integrujące akademicki porządek z głęboko praktycznym podejściem. Program studiów to najnowsze teorie, koncepcje i badania, znajdujące praktyczne odzwierciedlenie w procesach biznesowych.

FBA - Skuteczny Lider Małej Firmy (Family Business Academy) to jednosemestralne studium podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, adresowane do właścicieli i kadry zarządzającej sektora MŚP. Zajęcia (120 godzin) realizowane są w języku polskim w sesjach od piątku do soboty. Opłata wynosi 6 400 zł.

Total Design Management to roczny program studiów podyplomowych realizowany w trybie weekendowym, stworzony dla ludzi otwartych na nowe pomysły, twórczych i innowacyjnych, chcących się rozwijać poprzez pracę w dynamicznych zespołach składających się z osób o różnym doświadczeniu i spojrzeniu na świat. Opłata wynosi 9 400 zł.
Dodatkowe informacje:
Co jeszcze warto wiedzieć: Studia w MBA Szkole Biznesu PW stwarzają unikatową możliwość poznania trzech europejskich stylów zarządzania, renomowanych szkół:

HEC School of Management Paris - najbardziej prestiżowa szkoła biznesu we Francji, zaliczana do grupy „Grandes Ecoles, 2 pozycja w Europie wg rankingu European Business School Rankings -Financial Times z 2015 roku

London Business School - 2 pozycja na świecie wg rankingu Global MBA - Financial Times z 2015 roku,

Norwegian School of Economics - najlepsza państwowa szkoła handlowa w Norwegii, z której rekrutuje się prof. Finn Kydland, laureat Nagrody Nobla 2004 w dziedzinie ekonomii, 40 miejsce w Europie według Financial Times 2015

Nad jakością i międzynarodowym standardem realizowanych programów czuwa Rada Szkoły, która jest organem złożonym z przedstawicieli partnerskich szkół i reprezentantów studentów programów MBA. Szkoła Biznesu jest organizatorem cyklu spotkań Friday@Five z ludźmi sukcesu oraz ciekawymi osobistościami z życia gospodarczego. W ramach inicjatywy Friday&Five naszą Szkołę odwiedzili między innymi: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Danuta Hűbner, Danuta Piontek, Marek Goliszewski, Aleksander Gudzowaty, Jeremi Mordasewicz, Zbigniew Niemczycki, Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Wiesław Rozłucki, Jacek Socha W maju 2005 r. wizytę w szkole złożyli Ich Książęce Wysokości Następca Tronu Królestwa Norwegii Haakon i Następczyni Tronu Mette-Marit. Szkoła współorganizuje cykl spotkań Klubu Kariery, podczas których poruszanych jest wiele ciekawych zagadnień, między innymi z zakresu zarządzania karierą, networkingu i mind mapping’u. Prace dyplomowe mają charakter ekspertyzy rozwiązującej problem menedżerski wybranej firmy i są prowadzone pod opieką Prof. Alastaira Nicholsona- słynnego specjalista i praktyka w dziedzinie zarządzania z London Business School, ex-doradcy rządu Premier Margaret Thatcher. W szkole stosowane są interaktywne metody dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Są to między innymi: case studies, gry i symulacje komputerowe, warsztaty menedżerskie, laboratoria menedżerskie, sesje wideokonferencyjne, projekty doradcze, sesje wyjazdowe i integracyjne. Studenci Szkoły mają możliwość korzystania z kilkunastu salek dyskusyjnych jak również z sali komputerowej wyposażonej w jednostki komputerowe z dostępem do Internetu W Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej od roku 1992 działa również biblioteka. Jej zasoby książkowe (prawie 9000 woluminów) to literatura z zakresu zagadnień menedżerskich, a także materiały pomocne w nauce i nauczaniu Business English. Czytelnicy mają do dyspozycji materiały na kasetach audio i video, a także CD, z których można korzystać również na miejscu. Zasoby biblioteki są systematycznie odnawiane i uzupełniane o najbardziej aktualne i wartościowe pozycje dostępne na rynku. W bibliotece oprócz sprzętu audio i video można korzystać z zasobów Internetu.

Wyróżnione