Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
ul. Biskupia 24B
80-875 Gdańsk
http://www.gwsh.gda.pl/

Wydział Pedagogiki
tel. 58 306-54-78 wew. 40, 41
e-mail: rekrutacja_pedagogika@gwsh.gda.pl

Wydział Studiów Europejskich
tel. 58 306-54-78 wew. 22
e-mail: rekrutacja_wse@gwsh.gda.pl

Wydział Administracji i Nauk o Polityce
tel.58 306-54-78 wew. 23
e-mail: rekrutacja_politologia@gwsh.gda.pl

Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH
tel.58 306 54 78 wewn. 36,
e-mail:podyplomowe@gwsh.gda.pl
Oferta:
Studia podyplomowe
Tematy:
Administracja, Marketing, Pedagogika, Politologia, Zarządzanie,
Lokalizacja:
Województwo: pomorskie,
Informacje o uczelni:

GWSH-SOLIDNE MURY-SOLIDNA WIEDZA

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 142. Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywają się        w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na uczelni działają trzy wydziały: Wydział Pedagogiki, Wydział Politologii i Wydział Studiów Europejskich. W ofercie są także pedagogiczne studia podyplomowe. Obecnie w murach GWSH zdobywa wykształcenie prawie pięć tysięcy osób.

Atutami uczelni są między innymi świetna, wysoko wykwalifikowana kadra i rozbudowany system stypendialny oraz udział w międzynarodowych programach Erasmus i Grundtvig.

GWSH może też poszczycić się piękną zabytkową siedzibą, w której znajdują się nowocześnie wyposażone sale. Do dyspozycji studentów jest Biuro Karier, służące wsparciem w planowaniu kariery zawodowej, w wyszukiwaniu miejsc praktyk czy stażu, a także w poszukiwaniu pracy. Oprócz tego szkoła zapewnia wysokiej jakości praktyki zawodowe w kilkudziesięciu różnego rodzaju urzędach, instytucjach, podmiotach gospodarczych na terenie województwa pomorskiego. Studenci mogą również uczestniczyć w zajęciach licznych kół naukowych, teatru studenckiego, mogą korzystać               z bezpłatnych lektoratów, biblioteki dysponującej przeszło dwudziestoma tysiącami woluminów, pracowni komputerowej oraz z basenu.

 

Władze uczelni: Rektor prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Kanclerz GWSH mgr Wiktor Usik.


1

2
Informacje o studiach:

Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli GWSH

 

Studia kwalifikacyjne

 

 

Pedagogika lecznicza studiuj za darmo

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele szkół wszystkich szczebli i osoby pracujące w placówkach wychowawczo-leczniczych dla dzieci i młodzieży, w tym w szkołach przyszpitalnych, w domach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, pragnący zdobyć kwalifikacje do prowadzenia działań związanych z pedagogiką leczniczą.
Sylwetka absolwenta: absolwenci będą mieli umiejętności rozpoznawania zaburzeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności dzieci i młodzieży, umiejętności podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych i rewalidacyjnych. Ponadto absolwenci nabędą umiejętności kreatywnego i plastycznego podejścia do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy na temat pedagogiki leczniczej, psychologii klinicznej i psychopatologii dzieci i młodzieży znajdujących się w placówkach leczniczych, psychologicznych procesów zachodzących w relacjach nauczyciel − uczeń, chory − rodzina, metodyki pracy nauczyciela wychowawcy w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych, rewalidacji dzieci i młodzieży ze specyficznymi dysfunkcjami i psychoterapii.

Czas trwania: 3 semestry (studia kwalifikacyjne).


Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego, bezpieczeństwa państwa oraz różnego typu zagrożeń: cywilizacyjnych, ekologicznych, spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz terroryzmem, wynikających z patologii społecznych. Pozna również system obronności Polski, funkcjonowanie obrony cywilnej i zasady zarządzania kryzysowego.
Obok kompetencji merytorycznych absolwent zdobędzie również następujące umiejętności:
− organizowania i udzielania pierwszej pomocy w wypadkach i sytuacjach zagrożenia,
− prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, samoobrony
strzelania sportowego.
Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:
− szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako nauczyciel przedmiotu: Edukacja dla
Bezpieczeństwa,
− administracji publicznej i samorządowej w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem,
zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Absolwenci będą przygotowani do pracy pedagogicznej z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej na poziomie kształcenia zintegrowanego. Będą przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, przygotowywania programów edukacyjnych, do

współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Absolwent przygotowany będzie także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Logopedia szkolna

 

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli wczesnej edukacji, którzy ukończyli studia wyższe zawodowe lub magisterskie. Ich celem jest przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobyciu odpowiedniej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych służą przewidziane w programie treści przedmiotowe, które dotyczą m.in. rozwoju mowy dziecka w normie oraz różnych aspektów jej zaburzeń i terapii.

 

Wiedza o kulturze

 

Studia adresowane są do nauczycieli uczących języka  polskiego, historii, filologii  klasycznej,  plastyki  i  innych  przedmiotów w liceach, liceach profilowanych, technikach,  które realizują ścieżki edukacyjne Wiedzy o kulturze i jej pochodne. Głównym celem  studiów jest stworzenie możliwości w obszarze wymagań związanych z wprowadzeniem  nowego przedmiotu, jakim jest Wiedza o kulturze.    

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Studia są adresowane do nauczycieli, wychowawców pracujących w szkołach, domach dziecka, bursach i internatach, koloniach, obozach, hospicjach, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, pogotowiach opiekuńczych. W toku studiów absolwent zdobywa odpowiednie kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, umożliwiającą zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i pracy opiekuńczej, wiedzę specjalistyczną niezbędną do udzielania skutecznej pomocy jednostce, rodzinie oraz grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych w środowisku zamieszkania oraz w miejscu pracy.

 

Oligofrenopedagogika

 

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół podstawowych specjalnych. Absolwent studium wyniesie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą osoby niepełnosprawnej intelektualnie (wszystkich stopni) oraz umiejętności korzystania z wachlarza metod i strategii edukacyjnych stosowanych w systemie kształcenia specjalnego i integracyjnego.

 

Surdotyflopedagogika

 

Celem studiów jest zapoznanie z interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą pedagogiki osób niewidomych i niedowidzących oraz osób niesłyszących i słabo słyszących. Słuchacze zapoznają się także z metodami i strategiami edukacyjnymi stosowanymi w systemie kształcenia specjalnego i integracyjnego. Studia przygotowują do pracy z osobami przejawiającymi wady słuchu i wzroku.

 

Profilaktyka i resocjalizacja

 

Studia przeznaczone są dla pracowników placówek penitencjarnych, zakładów poprawczych, wychowawczych, sądowych kuratorów rodzinnych, policjantów oraz pedagogów szkolnych. Absolwenci uzyskają pełne kwalifikacje z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwiające prace w placówkach resocjalizacyjnych.

 

Terapia pedagogiczna

 

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów będą mieli umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Uzyskają również przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej.

 

Terapia zajęciowa

 

Studia adresowane są do nauczycieli pracujących w placówkach edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych oraz nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania pracy edukacyjnej, wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności.

Absolwent uzyska odpowiednie kwalifikacje do pracy w placówkach edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych.

 

Socjoterapia

 

Studia przygotowują do podejmowania grupowych działań socjoterapeutycznych i pomocy indywidualnej, zmierzających do niwelowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży przez wykorzystanie relacji międzyludzkich w grupie społecznej. Studia są przeznaczone dla pedagogów, psychologów, opiekunów, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji dzieci autystycznych

 

Studia są adresowane do nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Celem jest przygotowanie do pracy z dzieckiem autystycznym. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnych okresach rozwojowych oraz realizacji kształcenia założonego w programie nauczania na kolejnych etapach edukacji. 

Przygotowanie pedagogiczne

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany w zakresie:
− pedagogiki, tak aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze, wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod oraz technik nauczania i wychowania;
− dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, tak aby w sposób kompetentny przekazywać
nabytą wiedzę i umiejętności oraz integrować je z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi.
Absolwent powinien także:
− być dobrym specjalistą, który potrafi nie tylko przekazywać treści przedmiotowe, ale również wyrabiać u podopiecznych nastawienie do ustawicznego uczenia się, zdobywania wiedzy i doskonalenia kultury intelektualnej;
− interpretować fakty pedagogiczne jako efekty poczynań pracy badawczej nauczyciela;
− być dobrym i sprawiedliwym wychowawcą młodzieży, często na płaszczyźnie pedagogiki niedyrektywnej, z akcentem życzliwości i fachowego doradztwa, które obejmuje również rodziców;
− być animatorem, organizatorem różnych poczynań edukacyjno-kulturalnych w stosunku do środowiska szkolnego i szerszych kręgów społecznych;
− odczuwać potrzebę własnego rozwoju i umieć permanentnie w sposób wielostronny doskonalić się.

 

Muzealnictwo i wystawiennictwo

Studia adresowane są do pracowników muzeów, a także do pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, instytucji kultury i turystyki, do osób zainteresowanych merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem muzeów oraz osób dysponujących funduszami pozwalającymi na odpowiednie wykorzystanie obiektów zabytkowych do celów komercyjnych. Oferta skierowana jest także do absolwentów studiów uniwersyteckich w zakresie historii sztuki oraz pracowników domów aukcyjnych i antykwariatów.
Studium obejmuje programem nauczania teorię i organizację muzealnictwa oraz podstawy kolekcjonerstwa w ujęciu historycznym, problematykę tworzenia kolekcji muzealnej, podstawy profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, zagadnienia dotyczące wystawiennictwa. Studium przygotowuje do prowadzenia pracy badawczej nad zagadnieniami sztuki. Zasadniczym celem studiów jest praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy w wyspecjalizowanych placówkach. Absolwenci będą mogli ubiegać się o stanowisko kustosza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r.
 

Studia doskonalące

 

Dzieło sztuki w procesie nauczania

 

Studia są skierowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Ich celem jest nabycie umiejętności w miarę swobodnej analizy dzieła sztuki w kontekście estetycznym, historycznym, społecznym, a nawet etycznym. Studia mają pomóc nauczycielom prawidłowo postrzegać dzieło sztuki, jako samoistny byt artystyczny, a nie tylko ilustrację tekstu literackiego lub wydarzenia historycznego. Studia mają za zadanie przygotować nauczycieli do merytorycznej opieki nad uczniami pragnącymi zdawać historię sztuki na egzaminie maturalnym.

 

Samorząd terytorialny i rozwój regionalny

 

Studia adresowane są zwłaszcza do pracowników samorządu terytorialnego, pracowników urzędów gminnych, powiatowych, marszałkowskich oraz osób zamierzających podjąć zatrudnienie w administracji samorządowej.
Absolwent studiów podyplomowych zyska wiedzę z zakresu zarządzania i kierowania administracją samorządową, metod i technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania wizerunkiem gminy. Ponadto zapozna się z różnymi dziedzinami prawa i administracji, podstawami finansów publicznych i samorządowych oraz z mechanizmem funkcjonowania UE, z polityką euroregionów, ze strategią zmian w samorządach terytorialnych występujących w krajach europejskich.
Studia podyplomowe podniosą kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w różnych organach samorządu terytorialnego na stanowiskach kierowniczych, w urzędach administracji szczebla regionalnego zajmujących się rozwojem regionalnym i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

 

Public relations i marketing polityczny NOWOŚĆ

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego prowadzenia działań z zakresu public relations i marketingu politycznego poprzez przekazywanie słuchaczom wiedzy na temat public relations, poszerzanie kompetencji w zakresie stosowania metod i narzędzi PR, kształtowanie umiejętności posługiwania się metodami skutecznej komunikacji społecznej, rozwijanie umiejętności kreowania wizerunku i budowania kontaktów z otoczeniem.

Studia te odkrywają przed słuchaczami obraz świata polityki i mediów, przygotowując ich do roli specjalisty umiejącego wypromować polityka lub partię polityczną, a także zdobyć dla nich poparcie. Absolwent marketingu politycznego to nowoczesny menedżer w sferze stosunków politycznych.

 

Administracja publiczna NOWOŚĆ

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej posiadających wyższe wykształcenie. Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko kierownicze albo samodzielne; program obejmuje zagadnienia konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur administracyjnych, prawa pracy urzędniczego, finansów publicznych.

Informacje o programach unijnych:

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna realizuje projekty współfinansowane przez

Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeden z nich,

o nazwie „Wszechstronny rozwój społeczności akademickiej GWSH sposobem na

wzrost potencjału Uczelni”, rozpoczął się pierwszego sierpnia 2008 roku i będzie

trwać do końca listopada 2011 roku. Główny cel projektu stanowi podwyższenie

poziomu i jakości kształcenia, jak też wzrost jego efektywności. Uczelnia podejmuje

w jego ramach następujące działania:

1. Lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i jej

dywersyfikacja przez otwarcie i realizację nowych specjalności. Kształcenie w ich

ramach odbywa się bezpłatnie w ciągu trzech lat realizacji projektu.

2. Umożliwienie studentom uzupełniania wiedzy w zakresie matematyki.

3. Organizacja praktycznych zajęć z pracodawcami, szkoleń oraz staży dla studentów.

4. Aktywizacja braci studenckiej dzięki systemowi grantów dla studentów aktywnych

w celu tworzenia „dobrego przykładu”.

5. Stworzenie narzędzi i możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji

na odległość do celów dydaktycznych.

6. Kształcenie kadry akademickiej, zwłaszcza w zakresie korzystania z narzędzi

internetowych, zarządzania procesem dydaktycznym, komunikacji interpersonalnej

i języka angielskiego.

Dzięki dalszym staraniom oraz pozytywnej weryfikacji poprzednich działań i realizacji dyrektyw płynących

z udziału w projektach Unii Europejskiej uczelnia przystąpiła do drugiego projektu, o nazwie „Wzbogacenie,

rozszerzenie oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej GWSH”. Celem było tym razem uruchomienie z początkiem

roku akademickiego 2009/2010 wysokiej jakości zajęć na nowym kierunku studiów – administracji – oraz

konsultacja jego zakresu tematycznego z pracodawcami i kształcenie 240 studentów bezpłatnie przez pierwsze

dwa lata funkcjonowania kierunku. Dodatkowo projekt zakłada całkowitą likwidację barier architektonicznych.

Dla realizacji celu głównego podjęto następujące inicjatywy:

1. Opracowanie tematyki i programu kierunku studiów administracja w konsultacji ze środowiskiem

pracodawców oraz prowadzenie zajęć w ramach tego kierunku.

2. Organizacja zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów-praktyków w danej dziedzinie.

3. Umożliwienie studentom kontaktów bezpośrednich z pracodawcami przez organizację paneli dyskusyjnych.

4. Organizacja obowiązkowych praktyk studenckich.

5. Zakup i montaż windy ułatwiającej funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

 

 

Dodatkowe informacje:

ZAPEWNIAMY NASZYM STUDENTOM:

Studia współfinansowane przez Unię Europejską

Bezpłatne lektoraty dodatkowe

Pomoc materialną – rozbudowany system stypendialny:

stypendia naukowe

stypendia socjalne

stypendia mieszkaniowe

stypendia na wyżywienie

stypendia sportowe

stypendia specjalne dla niepełnosprawnych

zapomogi

Rabat dla mieszkańców gmin wiejskich województwa pomorskiego

Biuro Karier (miejsca praktyk, staże, oferty pracy, warsztaty)

Międzynarodową wymianę studencką w ramach programu Erasmus

Udział w kołach naukowych i konferencjach studenckich

Zajęcia w studenckiej grupie teatralnej i chórze uczelnianym

Basen

Korzystanie z platformy Moodle (http://moodle.gwsh.gda.pl)

w ramach projektu rozwoju e-learningu akademickiego w GWSH


Wyróżnione